Høringsinnspill til endringer i kulturrådsloven

Forskerforbundet ønsker med dette å kommentere utkastet til endringer i kulturrådsloven. Forskerforbundet støtter de fleste endringsforslagene, men har et par kommentarer det ønskes at departementet vurderer i det videre arbeidet med lovforslaget.  

Departementet foreslår å oppheve § 2 andre punktum. Fagadministrasjonen blir dermed ikke tatt med i lovteksten, med den konsekvens at det kan framstå som at rådets ti medlemmer kan ivareta forvaltningen av Kulturfondet og sitt rådgivende ansvar på egen hånd. Det skrives i forslaget til ny § 2 at Kulturrådet kan nedsette fagutvalg til forberedelse av saker, og at de kan delegere avgjørelsesmyndighet til utvalg, rådets leder og sekretariatet. Det sies ingen steder at rådet har (krav på) et sekretariat, og det presiseres heller ikke hvem som har ansvar for å levere sekretariatsfunksjonen. Dette framgår riktignok av innholdet i forarbeidene og er for tiden godt ivaretatt i de kulturpolitiske styringsdokumentene. Likevel, lovforslaget beskytter i liten grad sekretariatet for armlengdesorganet, kun organet isolert sett.

I begrunnelsen for hvorfor lovbestemmelsene om fagadministrasjonen oppheves sier departementet: «De tilsatte er statstjenestemenn underlagt tjenestemannsloven og tjenestetvistloven. Forvaltningsorganer kan instrueres løpende av overordnet myndighet, med mindre de i lov er gitt en særlig uavhengig stilling.» Det er direktørens rett å instruere de ansatte, men i teorien kan direktøren be sekretariatet om å prioritere direktoratsoppgaver. Dette vil gå utover de ansattes mulighet til å følge opp kulturrådet, og viser nødvendigheten av en presisering rundt at rådet har krav på et sekretariat

Forskerforbundet foreslår derfor at departementet tydeliggjør sekretariatets rolle i loven, først og fremst ved å understreke at Kulturrådet har krav på et sekretariat.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Generalsekretær