Høring – forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

Forskerforbundet har hatt høringen til organisasjonsmessig behandling og har følgende synspunkt og innspill.

Hovedtyngden av Forskerforbundets medlemmer er ansatt i staten og medlemmer i Statens pensjonskasse.

I vurderingen av spørsmålet om å heve aldersgrensen er det nødvendig å veie hensynet til behovet for levealdersjustering og å rekruttere og ansatte yngre arbeidstakere opp mot hensynet til å beholde verdifull seniorkompetanse.

For mange virksomheter vil det være et ønske og behov fra både arbeidsgiver og arbeidstaker at arbeidstaker står i stilling utover fylte 70 år. For denne gruppen arbeidstakere reiser det seg særlig to problemstillinger. Motivasjonen for å stå i stilling er for svak, samordningsreglene i pensjonssystemet medfører at denne gruppen opplever et pensjonstap ved å stå lenger i arbeid. For det andre blir det en uverdig avslutning på arbeidslivet, der det er kun oppnådd alder som er begrunnelse for avgang. Arbeidsgiver vil miste verdifull kompetanse.

Hensynet til de yngre årskullene og behov for levealdersjustering veier tungt, og må på sikt løses for ansatte i staten. Kravet til levealdersjusteringen ut over 70 år for yngre årskull er imidlertid ikke nødvendig å ha på plass før etter 203o når pensjonering blir aktuelt for 1963-kullet. Derfor er levealdersjusteringen ikke grunnlag for å heve aldersgrensen i staten til 72 år allerede nå.  

Behovet for å rekruttere nye arbeidstakere til faste stillinger veid opp mot behovet for å beholde verdifull seniorkompetanse, er en vanskelig avveiing. Ved å la statsansatte ha rett til å stå i stilling til de har fylt 72 år, er vi bekymret for at rekrutteringen til faste stillinger vil bli tilsvarende forskjøvet. Mange forskere får ikke sin første faste stilling før de er passert 40 år.

Da aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 til 72 år, ble det åpnet for å avtale bedriftsinterne aldersgrenser. Mange virksomheter, inkludert kommunene, benyttet seg av denne ordningen, og har bedriftsintern aldersgrense på 70 år. Om lovgiver hever aldersgrensen i staten til 72 år, vil dermed pensjoneringsgrensen i staten avvike fra det som er praksis i arbeidslivet for øvrig.

Forskerforbundet mener dette er tungtveiende hensyn som tilsier at det er for tidlig å heve aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. Forskerforbundet går derfor mot forslaget om endring i loven.

Forskerforbundet foreslår heller at regelverket for adgangen til å kunne stå i stilling utover 70 år forsterkes, og at det legges til rette for at arbeidstakere har større rettigheter til å jobbe etter fylte 70 år. Det kan for eksempel være aktuelt å se på regelverk knyttet til lønnsvilkår for denne gruppen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær