Forskerforbundets høringssvar til forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Forskerforbundet registrerer at regjeringen ønsker å heve kravet til oppholdstid etter hovedregelen om erverv av norsk statsborgerskap i statsborgerloven. Den nye hovedregelen blir åtte års oppholdstid i stedet for dagens krav om syv år. Med utgangspunkt i at denne endringen vil gi en mer restriktiv hovedregel, er Forskerforbundet i utgangspunktet positive til de to foreslåtte unntaksbestemmelsene i høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet.

Foreslått endring i statsborgerloven

Departementet foreslår et unntak fra hovedregelen i statsborgerloven for søkere som har tilstrekkelig inntekt. Unntaket skal gjelde for søkere som på søknadstidspunktet har hatt tilstrekkelig inntekt i minst to av de tre siste årene med fastsatt skatteoppgjør. Søkeren må likevel ha til sammen seks års opphold i riket i løpet av de siste ti årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Forskerforbundet støtter dette.

Foreslåtte endinger i statsborgerforskriften

I høringsnotatet framkommer det at departementet ønsker å forskriftsfeste at tilstrekkelig inntekt vil være tilsvarende minst 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden, gjennom inntekt og ytelser som inngår i alminnelig inntekt i skatteoppgjøret. Forskerforbundet har ingen kommentar til dette

Departementet foreslår videre å forskriftsfeste en unntaksbestemmelse for utenlandske forskere som har en ledende faglig rolle i en forskergruppe med utstrakt internasjonalt samarbeid. Det foreslås at disse ikke skal omfattes av kravet om åtte års botid i riket, men at de likevel må ha til sammen minst seks års opphold i riket i løpet av de siste tolv årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet.

Da utenlandske forskere i Norge vil fylle de foreslåtte kravene om tilstrekkelig inntekt (jf forslaget om 3G), er realiteten i dette forslaget etter vår mening knyttet til utvidelsen fra vilkåret om seks års opphold i riket i løpet av de siste ti år til å gjelde de siste tolv år. At kravet om seks års opphold er utvidet til å gjelde de siste tolv år begrunnes med at unntaksbestemmelsen for forskere dermed vil gi et større rom for utenlandsopphold, i og med at perioden oppholdstiden kan opparbeides innenfor, relativt sett blir noe lengre.

Forskerforbundet er positive til at departementet på denne måten ønsker å ivareta hensynet til at forskere ofte har lengre utenlandsopphold som nødvendig ledd i utførelsen av forskningsarbeidet og karriereutviklingen sin. Vi stiller oss derimot spørrende til at departementet vil forbeholde dette hensynet til utenlandske forskere som har en ledende faglig rolle i en forskergruppe med utstrakt internasjonalt samarbeid. Det er ikke bare forskningsledere som kan ha gjentatte og lange utenlandsopphold i forbindelse med utførelsen av forskningsarbeidet sitt. I tillegg er det ikke alltid åpenbart hvor grensen går for hva som er «en ledende faglig rolle».

Slik forslaget til endringer ligger nå, så kan utenlandske forskere som oppfyller kravet om tilstrekkelig inntekt allikevel ikke kvalifisere for statsborgerskap etter seks år, fordi de på grunn av opphold utenfor Norge, i forskningsøyemed, ikke oppfyller kravet om nok sammenhengende tid i riket. Det opplever vi som uheldig. Forskerforbundet foreslår derfor at ny § 8-5 skal lyde:

'§ 8-5 Forskere tilknyttet norsk forskningsinstitusjon

For søker som er forsker tilknyttet norsk forskningsinstitusjon og som deltar i en forskergruppe med utstrakt internasjonalt samarbeid, gjelder ikke vilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e. Søkeren må likevel ha til sammen minst seks års opphold i riket i løpet av de siste tolv årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Opphold i en eller flere søknadsperioder medregnes i seksårsperioden.'

 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær