Høringssvar – NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Forskerforbundet viser til høringen fra Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv.

Det har vært gjort et grundig arbeid med gode forslag som vil sikre forutsigbarhet og trygghet for arbeidstakerne. Forskerforbundet er positiv til de foreslåtte endringene og støtter flertallets forslag.

Forskerforbundet deler utvalgets bekymring for at kun under halvparten av arbeidstakerne i privat sektor er omfattet av tariffavtaler. Vi er positive til at utvalget legger til grunn at den norske arbeidslivsmodellen skal styrkes og videreutvikles. Forskerforbundet støtter utvalgets vurdering av at de gode resultatene av den norske modellen ikke skal tas for gitt, og at det er nødvendig å sikre tilstrekkelig organisering både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Videre er det viktig å sikre høy tariffavtaledekning og at faste ansettelser forblir den dominerende tilknytningsformen i arbeidslivet fremover.

Presiseringen av både arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet i de foreslåtte endringene i §1-8 første og andre ledd vil styrke arbeidstakeren vern med tanke på fremtidens arbeidsliv. Dette særlig for plattformarbeiderne og kreative virksomhetskonstruksjoner som ellers kan bidra til å skape usikkerhet rundt arbeidstakertilknytningsforhold. Presumsjonen i annet ledd for at det foreligger et arbeidstakerforhold, dersom arbeidsgiver ikke kan sannsynliggjøre noe annet, er også et godt grep for å trygge arbeidstaker.

Forskerforbundet støtter også forslaget om å utvide verneombudets ansvar til å omfatte innleidde arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere. Vi er positive til forslaget til ny bestemmelse i § 14-14 a), som gir tillitsvalgte rett til å kreve drøftinger både for innleie og bruk av midlertidig ansettelser. Dette vil styrke tillitsvalgtes medbestemmelse og støtte oppunder den norske modellen.

Forskerforbundet er opptatt av at hovedregelen om fast ansettelse må videreføres og styrkes. Forskerforbundet deler Fougnerutvalgets oppfatning om at fast ansettelse er til fordel både for virksomhetene, arbeidstakerne og samfunnet. Det gir trygghet og forutsigbarhet for arbeidstakerne og bidrar til bedre rammevilkår og langsiktighet for faglig arbeid. Arbeidsmiljøloven blir enklere og tydeligere når all midlertidighet samles i en tre årsregel i stedet for som i dag en tre eller fireårs-regel avhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Forskerforbundet er også positive til at adgangen til 12 måneders midlertidig ansettelse etter §14-9 åttende ledd fjernes.

Forskerforbundet støtter utvalgets forslag til omgåelsesnorm med mulig plassering i § 1-10. I henhold til Universitets- og høyskolelovutvalget indikerer den høye midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren at «institusjonene ansetter i midlertidige stillinger utover det som er nødvendig, og bruker de rettslige grunnlagene for midlertidige stillinger i større grad enn det er grunnlag for». Lovfesting av en omgåelsesnorm kan bidra til å forhindre forsøk på slike omgåelser.

Forskerforbundet deler utvalgets vurdering av at universitets- og høyskolesektoren preges av en uklar praksis når det gjelder koblingen mellom ekstern finansiering og midlertidig ansettelse. Vi støtter utvalgets konklusjon om at det er behov for en gjennomgang av de særlige ansettelsesforskriftene samt at det er behov for å vurdere om regelverket kan tydeliggjøres for å begrense uklar praksis knyttet til ekstern finansiering og midlertidig ansettelse. Forskerforbundet støtter utvalgets uttalelse og vil utdype nærmere hva som eventuelt kan gjøres for å tydeliggjøre regelverket knyttet til ekstern finansiering og midlertidighet. I tillegg vil stillingsvernet for vitenskapelig ansatte generelt bli kommentert, selv om dette ikke er behandlet av utvalget.

Eksternt finansierte:

  1. Unntaket i forskrift til statsansatteloven §3 (3) fra ansettelsesreglene for ansettelser på ekstern finansiering bør strammes inn. Unntaket fra ansettelsesreglene bør avgrenses til kun å gjelde i særlige tilfeller og arbeidsgiver må sannsynliggjøre at det er behov for å gjøre unntak
  2. Bortfall av finansiering bør ikke automatisk medføre oppsigelse, ansatte på ekstern finansiering bør likebehandles med andre ansatte.

Vitenskapelig ansatte generelt:

Vitenskapelig ansatte må behandles likt med andre ansatte i staten. Dagens særregler for vitenskapelig ansatte som medfører negativ forskjellsbehandling bør fjernes:

  1. I henhold til forskrift til statsansatteloven §7 (1) bokstav g vurderes annen passende stilling for vitenskapelig ansatte ut fra den stillingen de besitter i stedet for sin samlede kompetanse som andre ansatte i staten.
  2. Forskrift til statsansatteloven §8 (2) bokstav j begrenser vitenskapelig ansattes fortrinnsrett slik at de vurderes ut fra hvilken stilling de blir oppsagt fra, og ikke ut fra deres faktiske kompetanse som andre ansatte i staten.

 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Fung. generalsekretær