Ansattes rettigheter til eget åndsverk

Forskerforbundet viser til mailutveksling mellom prodekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitskap og vår hovedtillitsvalgt ved HVL vedrørende arbeidsgivers innsamling av forelesningsvideoer innenfor Bachelor i sykepleie. Det framgår av arbeidsgivers mail at innsamlingen er frivillig og at formålet med en slik innsamling er å få oversikt over det undervisningsmateriale som allerede er utarbeidet. Dette sees i sammenheng med et prosjekt for utvikling av læringsressurser og HVL ønsker å opprette en database hvor undervisningsmateriellet kan brukes i undervisningen på tvers av campus.

Vi er informert om at arbeidsgiver allerede har opprettet en database med de 66 undervisningsvideoene som frivillig er oversendt arbeidsgiver. Vi kan verken se at dette er avtalt eller at det er innenfor gjeldende rett å opprette en database med disse undervisningsvideoene. Forskerforbundet har forståelse for HVLs behov og ønske om å kunne bruke forelesningsvideoer på tvers av campus. Dette må i så fall gjennomføres innenfor rammene av gjeldende rett.

Opphavsrett i arbeidsforhold er ikke regulert i lov, med et unntak for datamaskinprogrammer i åndsverkloven (åvl) § 71. Den ulovfestede hovedregelen om opphavsrett i arbeidsforhold, er at rettigheter går over til arbeidsgiver i den grad det rimelig og nødvendig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål. Innenfor universitets- og høyskolesektoren er det et unntak fra denne hovedregelen. I denne sektoren er det en etablert sedvane om at rettighetene til åndsverk som vitenskapelig ansatte har skapt i arbeidsforhold, ikke går over til arbeidsgiver. Dette gjelder også digitale forelesinger.

Dette innebærer at arbeidsgiver må ha samtykke fra den ansatte til å bruke videoforelesningen i framtidig undervisning på alle campus. Arbeidsgiver kan opprette database, men det kreves samtykke fra den enkelte ansatte for å innlemme deres digitale forelesninger i databasen. Et slikt samtykke må også regulere den ansattes rett til å råde over sitt åndsverk, som f.eks. rette feil, endre og om nødvendig fjerne videoforelesningen i databasen. Godtgjøring for gjenbruk av videoforelesning må det også være enighet om mellom den ansatte og HVL.

Forskerforbundet ber HVL om å respektere de vitenskapelig ansattes opphavsrett til egne åndsverk.

Forskerforbundet anerkjenner arbeidsgivers behov for gjenbruk av videoforelesninger. Etter vårt syn kan både arbeidsgivers behov og ansattes rettigheter ivaretas på en god måte gjennom omforente avtaler som ivaretar de ansattes rettigheter til eget åndsverk.

Forskerforbundet ber om en tilbakemelding på vårt brev.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjørn T. Berg
Avdelingsleder

Hildur Nilssen
Advokat

 

Kopi:    
Rektor Høgskulen på Vestlandet
Dekan fakultet for helse- og sosialvitskap
Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet