Kunnskapsdepartementet bes sikre at NLA Høgskolen gir full akademisk frihet til sine ansatte.

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole som blant annet tilbyr grunnskolelærerutdanning og bachelor- og mastergradsstudier i pedagogikk, interkulturell forståelse, teologi og journalistikk ved tre studiesteder. NLA eies av syv kristne organisasjoner.

Som akkreditert høgskole er NLA omfattet av universitets- og høyskoleloven, og dennes bestemmelser om at virksomheten skal fremme og verne akademisk frihet, og sikre at forskning og undervisning utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

Forskerforbundet mener NLA Høgskolen i dag ikke oppfyller disse bestemmelsene. En nylig uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), støtter dette.

NESH mottok høsten 2020 en henvendelse fra to ansatte ved NLA Høgskolen som tilkjennega en bekymring knyttet til høyskolens ansvar for forskningsetikk. Henvenderne framhevet blant annet at institusjonens verdidokument og tilsettingsreglement «forfekter et tradisjonelt samlivssyn med rett til å forskjellsbehandle (diskriminere) seksuelle minoriteter», og de hevdet videre at «disse dokumentene internt får en rekke konsekvenser som vi mener kommer i konflikt med forskningsetiske retningslinjer og forskningsetisk forsvarlighet».

Svaret fra NESH kom 15.mars 2021, og konkluderte som følger:

NESH understreker at et ideologisk eller livssynsbasert verdigrunnlag ikke kan legge begrensninger på forskningens grunnleggende normer og verdier. Forskningsetikk gjelder for all forskning. Alternativet er å ikke drive med forskning.

NESH er kritisk til at NLA Høgskolen i praksis begrenser den individuelle akademiske friheten ved å binde vitenskapelig ansatte til en livssynsbasert lojalitetsforpliktelse, som ikke er forenelig med anerkjente forskningsetiske normer og verdier. NLA Høgskolen har plikt til å påse at det livssynsbaserte verdigrunnlaget ikke legger begrensninger for og bindinger på den individuelle akademiske friheten til de vitenskapelig ansatte. [...]

Med bakgrunn i den forutgående forskningsetiske drøftingen setter NESH også spørsmålstegn ved den juridiske begrunnelsen til NLA Høyskolen både for å diskriminere ved tilsetting og for å begrense vitenskapelig ansattes akademiske frihet.

Forskerforbundet kan ikke akseptere at en akkreditert høgskole ikke sikrer sine vitenskapelige ansatte full akademisk frihet. NLA Høgskolen må enten forholde seg lojalt til de reglene og den etikken som følger av å være en forskningsbasert, akademisk institusjon, eller så må den slutte med forskning og akkreditert undervisning. Alle ansatte ved NLA må, som alle andre vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren, gis full akademisk frihet, og NLA må forholde seg til norsk diskrimineringslovverk på samme måte som alle andre institusjoner.

Vi ber Kunnskapsdepartementet sørge for at dette skjer.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Fung. generalsekretær