Vedrørende utlysninger av forskningsmidler ved Helse Sør-Øst 2020 – oppfølging midlertidige ansettelser i forskerstilling

Forskerforbundet vil med dette påny rette søkelys mot en gjentagende og uheldig praksis med midlertidige ansettelser i forskerstillinger i helsesektoren og den rolle de regionale helseforetakenes utlysning av forskningsmidler har i dette. Det er aktualisert i forbindelse med utlysning av forskningsmidler for 2020 i Helse Sør-Øst.

Overordnet er vi veldig fornøyd med utlysning av forskningsmidler i helseregionene og er opptatt av at disse skal bidra til livsviktig og god helseforskning. Vi hadde i fjor det vi opplevde som et konstruktivt møte (12.06.2019) med Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst om utlysning av forskningsmidler for 2019. Forskerforbundet hadde håpet på at vi dermed kunne hatt en god dialog om forskningsutlysninger med sikte på å redusere midlertidigheten og usikkerheten for personer og forskningsprosjekter. Årets utlysning bærer ikke preg av dette. Vi vil derfor påny komme i dialog med Helse Sør-Øst om dette.

Om unntak fra regelen om fast ansettelse

Forskerforbundet opplever at enkelte helseforetak opererer med en uryddig og til dels lovstridig ansettelsespraksis i ulike forskerstillinger. Overordnet er det viktig å presisere at ifølge norsk lov (både statsansatteloven og aml. § 14-9 (1)) skal arbeidstakeren ansettes fast. For Universiteter og høyskoler finnes et eget regelverk for ansettelse i vitenskapelige stillinger, herunder en ansettelsesforskrift for stillinger som stipendiat og postdoktor. Noe tilsvarende regelverk finnes ikke for helseforetak eller private aktører. Disse må ha hjemmel i arbeidsmiljøloven for midlertidig ansettelse. Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) spesifiserer noen unntak fra regelen om fast ansettelse, hvor midlertidig ansettelse kan avtales, og særlig aktuelt er

  a) når arbeidet er av midlertidig karakter

Det framkommer av lovgivers forarbeider, rettspraksis og kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven at dette skal tolkes strengt og at arbeidet etter sin art skal atskille seg fra det ordinære for at det skal være grunnlag for midlertidig ansettelse (Prop. 39 L (2014-2015)). Forskningsaktiviteten ved et helseforetak finansiert over foretakenes budsjetter må sies å være en del av virksomhetens ordinære oppgaver og forskerne ansatte ved et foretak skal derfor som hovedregel ansettes fast, med mindre ett av de andre hjemmelsgrunnlagene utvilsomt er tilstede.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (4) åpner for at man etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjoner og en arbeidsgiverforening kan ansette midlertidig en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre forskningsarbeid:

"Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre tilsvarende arbeid."

Forskerforbundet, Tekna og Spekter hadde inngått en slik avtale, men fordi vi opplevde at flere helseforetak ikke overholdt den og intensjonene bak, ble den sagt opp til bortfall med virkning fra 19. april 2020. Helseforetakene kan derfor ikke lenger ansette stipendiater eller postdoktorer etter denne avtalen. Dette innebærer at midlertidig ansettelse i stillinger som postdoktor og stipendiat kan være ulovlige.

Utlysningen av forskningsmidler for 2020

Vi er bekymret for at dagens utlysningspraksis bidrar til at helseforetak ansetter forskere midlertidig. Ved Oslo Universitetssykehus er eksempelvis mer enn 55 % av forskerpersonalet (doktorgradsstipendiatene fratrukket) midlertidig ansatt. Midlene fra Helse Sør-Øst oppleves som eksterne og ordlyden i utlysningen, hvor det lyses ut midler til «stipender» til enkeltpersoner, innbyr til midlertidig tenkning.

Utlysningen nå av postdoktorstipend, karrierestipend og åpen prosjektstøtte inkludert personlig forskerstipend er eksempler på en slik praksis, hvor det tilsynelatende er lagt opp til midlertidig ansettelse og formålet med stillingene/prosjektet for øvrig ikke er avklart. De enkelte helseforetakene har ikke lenger hjemmel til å ansette postdoktorer. Likevel lyses det altså ut midler til slike, uten noen ytterligere avklaring.

Utgangspunktet for utlysning av forskningsmidler bør være et ønske om å bidra til banebrytende forskning fra forskere og forskningsgrupper innen helseregionen. Da kreves det en forskningsstrategi og utlysningsprofil som vektlegger forutsigbarhet, langsiktighet og ansatte med trygge og stabile arbeidsvilkår.

Forskerforbundet anmoder om at Helse Sør-Øst tar initiativ til å endre dagens praksis for utlysning av forskningsmidlene. Vi møter gjerne Helse Sør-Øst igjen om dette.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær

Kopi til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Spekter
Unio
Tekna