Vedrørende utlysninger av forskningsmidler ved Helse Midt-Norge 2020 – oppfølging av midlertidige ansettelser

Forskerforbundet vil med dette også i år rette søkelys mot en gjentagende og uheldig praksis med midlertidige ansettelser i forskerstillinger i helsesektoren og den rolle de regionale helseforetakenes utlysning av forskningsmidler har i dette. Dette er aktualisert i forbindelse med utlysning av forskningsmidler for 2020 i Helse Midt-Norge.

Overordnet er vi veldig fornøyd med utlysning av forskningsmidler i helseregionene og er opptatt av at disse skal bidra til livsviktig og god helseforskning. Vi hadde i fjor (12.06 2019) det vi opplevde som et konstruktivt møte med Helse Midt-Norge (sammen med Helse Sør-øst) om utlysning av forskningsmidler for 2019 hvor vi kom til enighet om feil og mangler ved utlysningen. Forskerforbundet trodde vi hadde en felles forståelse av at dette skulle ryddes opp i for fremtiden og av behovet for god dialog om forskningsutlysninger med sikte på å redusere midlertidigheten og usikkerheten for personer og forskningsprosjekter. Årets utlysning fra Samarbeidsorganet for Helse Midt-Norge med få endringer overrasker oss derfor.

Om unntak fra regelen om fast ansettelse

Forskerforbundet opplever at enkelte helseforetak opererer med en uryddig og til dels lovstridig ansettelsespraksis i ulike forskerstillinger. Overordnet er det viktig å presisere at ifølge norsk lov (både statsansatteloven og aml. § 14-9 (1)) skal arbeidstakeren ansettes fast. For Universiteter og høyskoler finnes et eget regelverk for ansettelse i vitenskapelige stillinger, herunder en ansettelsesforskrift for stillinger som stipendiat og postdoktor. Noe tilsvarende regelverk finnes ikke for helseforetak eller private aktører. Disse må ha hjemmel i arbeidsmiljøloven for midlertidig ansettelse.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) spesifiserer noen unntak fra regelen om fast ansettelse, hvor midlertidig ansettelse kan avtales, og særlig aktuelt er

  a) når arbeidet er av midlertidig karakter

Det framkommer av lovgivers forarbeider, rettspraksis og kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven at dette skal tolkes strengt og at arbeidet etter sin art skal atskille seg fra det ordinære for at det skal være grunnlag for midlertidig ansettelse (Prop. 39 L (2014-2015)). Forskningsaktiviteten ved et helseforetak finansiert over foretakenes budsjetter må sies å være en del av virksomhetens ordinære oppgaver og forskerne ansatte ved et foretak skal derfor som hovedregel ansettes fast, med mindre ett av de andre hjemmelsgrunnlagene utvilsomt er tilstede.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (4) åpner for at man etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjoner og en arbeidsgiverforening kan ansette midlertidig en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre forskningsarbeid:

"Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre tilsvarende arbeid."

Forskerforbundet, Tekna og Spekter hadde inngått en slik avtale, men fordi vi opplevde at flere helseforetak ikke overholdt den og intensjonene bak, ble den sagt opp til bortfall med virkning fra 19. april 2020. Helseforetakene kan derfor ikke lenger ansette stipendiater eller postdoktorer midlertidig etter denne avtalen, og slike ansettelser kan derfor være ulovlige.

Utlysningen av forskningsmidler for 2020

Helse Midt-Norge lyser ut midler som følgende kan søke på:
-  Helseforetak (HF) i Midt-Norge
-  Universiteter og høyskoler (UH-institusjoner) i regionen, i samarbeid med HF i Midt-Norge
-  Private aktører i regionen som har avtale med Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med HF.

Det lyses videre ut midler til stipender til stillinger som verken de enkelte helseforetakene eller private aktører nå har hjemmel til å ansette i. Nærmest identisk med fjorårets utlysning, lyses det nå ut forskningsmidler til følgende stillinger:

-  Doktorgradsstipend (ph.d.), kjent kandidat (inntil 3 år)
-  Doktorgradsstipend (ph.d.), ukjent kandidat (inntil 3 år)
-  Postdoktorstipend (inntil 3 år)
-  Forskerstipend (inntil 3 år)
-  Stillinger rettet mot innovasjon (ph.d.-, postdoktor- eller forskerstipend, inntil 3 år)

Vi forstår det slik at det regionale helseforetaket her ønsker å lyse ut midler til forskningsprosjekter innenfor sin region, men vil påpeke det uheldige i at man opererer med en slags forventet karrierestige med midlertidige ansettelser på «stipender».

Utgangspunktet for utlysning av forskningsmidler bør være at disse også er tilpasset forskningsmiljøer bestående av fast ansatte forskere. I de nærmere retningslinjer for stipendene som nå lyses ut, er det flere formuleringer som ikke er i tråd med lov- og avtaleverket. 

Postdoktorstipend

Her heter det i HF Midt-Norges retningslinjer for søknaden:

"Merk at stillingsbenevnelsen postdoktor ikke benyttes i helseforetakene. Det er likevel mulig å ansettes som postdoktor i helseforetak, da med stillingskoden: Forsker. Betingelsene vil være de samme som for postdoktorer som er ansatt ved et universitet eller en høyskole."

Postdoktor er en rekrutteringsstilling med formål å kvalifisere en særlig dyktig kandidat til vitenskapelig toppstilling innenfor fagområder med slike behov. Postdoktor er imidlertid ikke en vernet tittel og slik sett kan helseforetak lyse ut en stilling med en slik stillingstittel. Men dersom det ansettes midlertidig må hjemmelsgrunnlaget være i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser for å være gyldig. Forskerforbundet er for øvrig glad for at man ikke vil benytte postdoktortittelen fordi den kan oppfattes som misvisende, ettersom betingelsene nettopp ikke er de samme som for postdoktorer ansatt ved et universitet eller en høyskole. Det finnes altså ingen gyldig avtale eller forskrift som regulerer adgangen til å ansette postdoktorer i helseforetakene og tariffområdet Spekter.

Det henvises videre i utlysningen til «tillatte» vertsinstitusjoner, hvorav flere høyskoler nevnes. Her må det imidlertid presiseres at den ansettelseforskriften HF Midt-Norge refererer til og som er gjeldende for universiteter og høyskoler har følgende passus: «Bruk av stilling som postdoktor er begrenset til institusjoner som har rett til å tildele doktorgrad». Høyskoler som ikke er doktorgradsgivende innen det aktuelle fagområdet, har således ikke anledning til å ansette postdoktorer.

Forskerstipend

Denne formen for utlysning av «stipend» til en forskerstilling mener vi gir feil assosiasjoner og antyder at sykehusforskere må gjennom ytterligere tre års kvalifisering før man kan vurderes for fast stilling.

Forskerforbundet er glade for at man er tydelig på at «det er den ansettende institusjon som er ansvarlig for å følge gjeldende lover-, forskrifter- og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger som er bevilget av Samarbeidsorganet». Men det er altså ikke noe regelverk som er beregnet for slike typer forskerstipendiatstillinger som her er beskrevet. Uttrykket «oppnådd postdoktorkompetanse» er ikke et vanlig eller etablert begrep; det mangler konkretisering av hva det innebærer og hva som skiller denne kompetansen fra annen forskererfaring etter avlagt doktorgrad. Vi synes derfor ikke det er hensiktsmessig å anvende «postdoktorkompetanse» som kriterium for å kunne søke forskningsmidler.

Forskerforbundet foreslår at dette «stipendet» snarere tydeliggjøres som forskningsmidler for dyktige forskere og forskningsgrupper og at det dermed heller ikke er en forutsetning å ha gjennomført en periode som postdoktor. Vi understreker igjen behovet for å kunne kvalifisere seg videre innenfor rammen av fast ansettelse.

Forskerforbundet anmoder om at HF Midt-Norge tar initiativ til å endre dagens praksis for utlysning av forskningsmidlene og at dette gjøres i samråd med de tillitsvalgte. Dagens utlysninger bidrar til en praksis med midlertidige ansettelser som vi mener er uheldig og lovstridig. Vi møter gjerne HF Midt-Norge igjen for å diskutere dette videre.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær

Kopi til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Spekter
Unio
Tekna