Forskerforbundets kommentar til statsbudsjett 2021

Forskerforbundet oversender med dette sitt innspill til Prop 1 S(2020-2021) Statsbudsjett 2021.

Forskerforbundet organiserer kunnskapsarbeidere i arkiv, bibliotek og museumssektoren, hos Riksantikvaren og kulturminneforvaltning i fylkeskommuner og kommuner.

Forskerforbundet har følgende forslag med konsekvenser for statsbudsjettet:

  • Synliggjør og prioriter forskning i hele museumssektoren
  • Avsett midler over Forskningsrådets budsjett 15 mill og 15 stipendiatstillinger
  • Bevar og viderefør statsstipendiatordningen
  • Fjerne ABE-kutt i ABM sektor og i kulturminneforvaltning

Forskning i museumssektoren

Forskerforbundet er glade for at budsjettet for 2021 legger vekt på å opprettholde fortsatt drift, til tross for nedgang i virksomhetenes egen inntjening. Det er viktig i et koronaår. Forskerforbundet er glade for videreføringen av forskningsprogrammene KULMEDIA og SAMKUL. Vi er også fornøyd med økte bevilgninger til museumsvirksomheter på 60 mill.

Museumssektoren har et samfunnsoppdrag som omfatter forskning. Vi erfarer imidlertid at det er et vedvarende problem for ansatte å få tid og ressurser til gjennomføring av FoU-oppgaver.

Museumssektoren må imidlertid møtes med tydelige prioriteringer og ressurser til forskning for å møte de utfordringer som skisseres i rapporten «Vilje til forskning», fra utvalget for museum og forskning, må museumssektoren møtes med tydelige prioriteringer og ressurser til forskning. Det er først og fremst mangelen på en aktiv forskningspolitikk som trekkes fram, og her vil Forskerforbundet bidra til innspill framover. Det er Kulturdepartement som har forskningsansvaret for sektoren og må ta initiativ og ansvar for oppfølging av tiltakene som foreslås. Vi stiller oss bak utvalgets forslag om 15 stipendiathjemler til tverrinstitusjonell museumsforskning.

Forskerforbundet stiller seg videre bak  og forslaget om at det settes av 15 millioner kroner årlig i fem år, til museumsforskning og samarbeidsprosjekter mellom museumssektor og UH-sektor. Midlene omfordeles fra kap 325 post 21. Dette er nødvendig for å få ønsket nivå på forskning og forskningssamarbeid i sektoren. Vi ser fram til en museumsmelding som skal sette tydelige rammer for framtidig politikk og forskning på feltet.

Forskerforbundet har i flere år etterlyst mulighetene for museene og Arkivverket til å registrere FoU-arbeidet sitt i CRIStin. Dette skulle omsider gjennomføres i 2019, men vi etterlyser progresjon på området. Det er viktig at virksomheten får synliggjort sitt FoU arbeid og at det kommer på plass ordninger for akkredittering av museumsvirksomhetene tilpasset sektoren. Forskningsutvalget peker på dette som et viktig hinder for forskning i museene. Uten dette på plass, kan ikke virksomheten søke forskningsmidler og samarbeid med UH-sektoren.

Bevar statsstipendordningen

Forskerforbundet er en av få fagforeninger som organiserer statsstipendiatene. Statsbudsjettet for 2020 viste at Norge hadde 21 statsstipendiater at tre skulle gå av med pensjon samme år. Det ble ikke utnevnt nye statsstipendiater. Statsbudsjettet for 2021 (post 71 i kap 321) viser at det pr i dag er 17 statsstipendiater, og at to går av med pensjon i løpet av året. Det er heller ikke i dette budsjettet foreslått å utnevne nye statsstipendiater. Dette mener Forskerforbundet er særdeles trist og unødvendig.

Vi snakker om en liten og dermed sårbar gruppe statsstipendiater, ofte uten institusjonstilhørighet. Ordningen har et bredt nedslagsfelt og omfatter ikke bare kunstnere. Mange er også forskere og vil dermed falle utenfor ordningen dersom dette omgjøres til rene kunstnerstipender. Å innlemme disse i kunstnerstipendordningen blir dermed et uegnet alternativ. Statsstipendet ble etablert i 1876, og har en lang tradisjon i norsk samfunns- og kulturliv og i forskningens tjeneste. Statsstipender har vært betraktet som en fri og uavhengig stilling innen samfunn og kulturliv og bidrar til å sikre alternative stemmer innen feltet. Norsk kultur- og samfunnsliv vil bli fattigere og mindre mangfoldig dersom statsstipendiatordningen fases ut for godt.

Forskerforbundet ber om at statsstipendiatordningen videreføres og at det oppnevnes to nye statsstipendiater

ABE-reformen må opphøre

Forskerforbundet er kritisk til at det flate effektiviseringskuttet videreføres for sjette år på rad Dette rammer både kjerneaktiviteter og forskningsarbeid og bidrar ikke til effektivisering. Vi er kritiske til at regjeringen ikke følger opp formuleringen fra Granavold-plattformen om å målrette ABE-reformen og ber om at sektoren skjermes mot ytterligere kutt inntil det foreligger en evaluering av konsekvensene for kultursektoren.

Hos virksomhetene i kultursektoren, som vi her vil illustrere ved å vise til Riksantikvaren, tærer kuttene på driften. Lønn står for en høy andel av budsjettet hos Riksantikvaren. Sammen med kutt i forbindelse med regionreformen, har det ført til at ansatte må slutte i virksomheten. Forskerforbundet er glad for at det er sikret midler til utgravinger av Gjellestadskipet i Halden og at andre tilskuddsmidler i stor grad er videreført, men vi må påpeke at det snart ikke vil være nok faste fagansatte til å vurdere søknader og tildele midler som lyses ut.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind                                                                              
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær