Forskerforbundets høringssvar til forskrift til ny statistikklov

Forskerforbundet takker for muligheten til å komme med et høringsinnspill til forskrift til ny statistikklov. Forskerforbundets kommentar knytter seg til forslaget til §1 Hvem som skal gis tilgang til opplysninger for statistiske resultat og analyser.

Forskerforbundet er positive til at den nye statistikkloven som trer i kraft fra 1. januar 2021 åpner for at Statistisk sentralbyrå kan gi tilgang til opplysninger for utarbeiding av statistiske resultater og analyser, herunder forskning, når det ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser.

I forbindelse med høringen til NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå støttet Forskerforbundet forslaget fra statistikklovutvalget om å gjøre datamaterialet som SSB samler inn og bearbeider for statistikkformål, lettere tilgjengelig for andre. Vi stilte som forutsetning at disse evner å håndtere dataene på en sikker og forsvarlig måte, og at hensynet til personvernet til enhver tid ivaretas.

I dag må forskningsinstitusjoner godkjennes av SSB for å få tilgang til opplysninger. Finansdepartementet foreslår å forenkle dette ved å forskriftsfeste at tilgang til opplysninger kan gis for forskningsformål til forskningsinstitusjoner, og der forskningsinstitusjoner defineres som organisasjoner som er godkjent av Forskningsrådet eller EUs statistikkontor, Eurostat. Forskerforbundet er i utgangspunktet positive til dette forslaget. Det vil både gi tilgang til flere og lette godkjenningsarbeidet. Vi vil allikevel påpeke at Forskningsrådets kriterier for å akkrediteres som forskningsvirksomhet, blant annet kravet om å skille ut forskningsvirksomhet fra økonomisk virksomhet, kan være et hinder for enkelte FoU-utførende virksomheter som for eksempel mindre regionale enkeltstående museumsvirksomheter og spesialmuseer. Det er derfor viktig at forskriften presiserer, som foreslått, at SSB i særlige tilfeller kan godkjenne en organisasjon som forskningsinstitusjon selv om organisasjonen ikke vil kunne godkjennes av Forskningsrådet eller Eurostat.

Forskerforbundet har ingen kommentar til de øvrige forslagene §§ 2 – 5.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Fungerende generalsekretær