Høring – forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Forskerforbundet viser til høringsbrev av 15. mai og oversender med dette sitt innspill.

I høringen foreslår Kunnskapsdepartementet å utvide ordningen for betalingsutsettelse som følge av utbruddet av korona-virus. Dette for å ivareta låntakere som står i fare for å få varige betalingsproblem grunnet pandemien. En presset arbeidsmarkedssituasjon øker antall personer som får et inntektstap som følge av permitteringer og arbeidsledighet. Det gjør det særlig vanskelig for personer med utdanningslån som allerede har nådd grensen eller er nær ved å nå grensen for maksimalt antall betalingsutsettelser.

Kunnskapsdepartementet viser til at det allerede er gitt utvidet tilgang til betalingsutsettelse (jfr. Mellombels forskrift om tilpassingar i lovgivinga om utdanningsstøtte som følgje av Covid-19, fastsatt 29. mars 2020). Dette gjelder til korona-loven oppheves. Det er usikkert hvor lenge det vil være behov for en utvidet adgang til betalingsutsettelser, dvs. utsettelse utover tre år. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor at Covid-19 regnes som et særskilt tilfelle etter den foreslåtte endringen i utdanningsstøtteloven § 8 fjerde ledd, og at ordningen skal gjelde fra endringsforskriften blir fastsatt og ut 2020. Mulige behov utover 2020 vil bli vurdert.

Forskerforbundet mener dette er et viktig velferdspolitisk tiltak og støtter forslaget. Vi er også enig i at det ikke skal være nødvendig å dokumentere årsaksforhold, men at ordningen skal gjelde alle låntakere med behov for betalingsutsettelse. Det vil være kostnadsbesparende og sikrer raskere saksbehandling for dem dette gjelder.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær