Behov for midlertidige nasjonale retningslinjer som sikrer forlengelse for stipendiater og postdoktorer

Forskerforbundet vil med dette ta opp situasjonen for stipendiater og postdoktorer som opplever at de blir forsinket i arbeidet og frykter at de ikke vil klare å fullføre innen fristen som følge av korona-epidemien.

Forskerforbundet har mottatt, og mottar, et stort antall henvendelser fra gruppen stipendiater og postdoktorer som er fortvilet over at de blir forsinket i arbeidet med doktorgradsarbeidet og forskningsprosjektet sitt. Forsinkelsene skyldes flere forhold; blant annet at mange har hjemmekontor samtidig som de har omsorg for barn, mange mister også tilgang til utstyr og ressurser som er nødvendig for forskningen, flere opplever at utenlandsopphold stanses og/eller kanselleres, og noen er også selv blitt syke.

Vi vet ikke hvor mange i gruppen som opplever slike forsinkelser. Men vi vet at det er veldig mange som har omsorg for små barn, og basert på henvendelsene til oss har vi også grunn til å tro at mange opplever forsinkelser av andre årsaker.

«Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat» gir postdoktorer og stipendiater rett på forlengelse av ansettelsesforholdet for sykefravær for egen del eller for barn og nær familie man har omsorg for. Videre kan stipendiater tilstås forlengelse i særskilte tilfeller for forhold som har vært til hinder for progresjonen når det ikke kan lastes stipendiaten. Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse, må utgjøre minst to sammenhengende uker. For mange stipendiater og postdoktorer vil imidlertid forsinkelsene nå mer skyldes at man får jobbet mye mindre hver dag enn normalt, enn sammenhengende fravær.

Regelverket er derfor ikke tilpasset utfordringene stipendiatene og postdoktorene står overfor nå. Det er behov for nasjonale retningslinjer som sikrer likebehandling av kandidatene. 

Kostnaden forbundet med at flere kull postdoktorer og stipendiater forsinkes er langt høyere enn kostnadene ved å tilby forlenging til dem som blir forsinket. Vi foreslår at det etableres en ubyråkratisk ordning for å gi forlengelse til alle stipendiater og postdoktorer som ikke har kunnet opprettholde normal progresjon med henholdsvis doktoroppgaven og kvalifiseringsarbeidet.

Vi oppfordrer derfor sterkt til at Kunnskapsdepartementet tar initiativ til midlertidige, nasjonale retningslinjer som ivaretar denne problemstillingen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær