Forskerforbundets høringssvar til forslag til endring i fagskoleloven og fagskoleforskriften

Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet fra 26. august 2020, og oversender med dette Forskerforbundets synspunkter.

Krav til fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag

Forskerforbundet støtter Kunnskapsdepartementet i vurderingen av et behov for å presisere hva som skal være fagskoleutdanningenes kunnskapsgrunnlag. Den uheldige saken, der NOKUT på bakgrunn av dagens fagskolelov så seg nødt til å akkreditere astrologiskolen Herkules som fagskole, anskueliggjør dette behovet. Et viktig mål for fagskoleutdanningene er at de skal være relativt korte, praksisnære utdanninger, som utvikles på yrkesfagenes og arbeidslivets premisser. Kunnskapsgrunnlaget bør derfor først og fremst bygge på grunnleggende bransjekunnskap samt yrkesfaglige prinsipper. Samtidig må utdanningene være forsvarlige med henblikk på faglighet, saklighet og etiske forhold.

Forskerforbundet støtter videre Kunnskapsdepartementets vurdering av at en presisering av fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag bør rette oppmerksomheten mot fagskolenes primæroppgave; nemlig utdanning. Fagskoleutdanningene har et yrkesrettet og praktisk formål. Forskerforbundet mener terminologien i fagskolesektoren bør gjenspeile fagskolens egenart og fagskoleutdanningens innhold, og at fagskoleutdanningene i større grad bør rendyrkes innenfor sitt eget mandat og oppdrag som utdanning som er et reelt alternativ til universitets- og høyskoleutdanning. Vi mener disse hensynene blir godt ivaretatt i Kunnskapsdepartementets forslag om at «Fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske , vitenskapelige og pedagogiske prinsipper».

  • Forskerforbundet støtter både endrings- og tilleggsforslagene til § 4 Grunnleggende krav til fagskoleutdanningen.

Fagskoleutdanningens omfang

En utfordring i diskusjonen rundt en nedre begrensning for fagskoleutdanningens omfang, er knyttet til variasjonene i fagskoletilbudet. For de med fag- eller svennebrev fra vgo er fagskoleutdanning en videreutdanning og spesialisering. Mens for andre fagområder er fagskoleutdanningen en selvstendig grunnutdanning. Som videreutdanning, spesialisering eller etterutdanning i et livslangt læringsperspektiv, kan små emner på færre enn 30 studiepoeng fra fagskole være både fornuftig og attraktivt. Slike tilbud kan bidra til gode og attraktive karriereveier som styrker omstillingsevnen både til den enkelte, til virksomhetene, og samtidig bidra med spesialisert kompetanse som arbeidslivet trenger og etterspør.

Forskerforbundet er derimot mer kritiske til en generell adgang til å kunne tilby en utdanning med eget vitnemål, der omfanget kan være så begrenset som helt ned til fem eller færre studiepoeng fra fagskole. Fleksibilitet er positivt, men oppstykking og fragmentering av fagskolestudiene kan svekke både kvaliteten ved utdanningene og sluttkvalifikasjonene til fagskolestudentene. Kunnskapsdepartementet foreslår en kvalitetssikringsmekanisme gjennom et krav om at fagskoler som ønsker å tilby utdanninger med et kortere omfang enn 30 studiepoeng, må ha minst én akkreditert utdanning på 60 studiepoeng eller mer, og ha uteksaminert kandidater i minimum to år. Dette er et fornuftig krav, som Forskerforbundet støtter.

  • Forskerforbundet støtter forslaget til ny § 4a Krav til fagskoleutdanningens innhold og omfang, og tillegget om  at «For å kunne tilby utdanninger på mindre enn et halvt års omfang må fagskolen ha uteksaminert kandidater i minst én fagskoleutdanning på 60 studiepoeng eller mer, i minst to år».

Øvrige forslag

Forskerforbundet slutter seg til de øvrige forslagene i høringsnotatet uten ytterligere kommentarer.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær