Doktorgradskandidater og dagpenger

Forskerforbundet viser til regjeringens midlertidige endring i dagpengeordningen og vil berømme den for handlekraft og rask saksgang i denne sammenheng. Som kjent, har Forskerforbundet i gjentatte henvendelser bedt om en slik ordning for doktorgradskandidater som står uten arbeid, men ikke har avsluttet sin forskerutdanning ved å levere doktoravhandling til bedømmelse.

Saken er blitt presentert for og diskutert med Arbeids- og sosialdepartementet (sist i møte med statssekretæren 28/8-18) og Kunnskapsdepartementet (sist i brevs form 28/5-19). Doktorgradskandidater som av ulike grunner ikke leverer sin doktoravhandling innen utløpet av ansettelsesperioden som stipendiater, blir av Nav normalt vurdert som under utdanning og dermed ikke berettiget til dagpenger, med mindre de frasier seg veiledning, plassen på forskerutdanningsprogrammet og oppgir alt arbeid med avhandlingen.

Forskerforbundet mener dette er urimelig og samfunnsøkonomisk uklokt, og at doktorgradskandidater som arbeider med avhandlingen på fritiden og ellers oppfyller vilkårene om å være reelle arbeidssøkere, bør ha rett til dagpenger. Disse har normalt vært ansatt som stipendiater i full stilling med inntekt i minst 3 år, de er ferdig med all kursvirksomhet, men trenger noe mer tid for å fullføre et avhandlingsarbeid fram til disputas. Forskerforbundet har dermed bedt om endringer i regelverk og Navs rutiner.

Vi tar det for gitt at den nye midlertidige ordningen også vil omfatte doktorgradskandidater. Vi frykter at det i kjølvannet av koronasituasjonen vil være enda flere som ikke blir ferdig i løpet av sin ansettelsesperiode som stipendiater, og som vil stå uten inntektsgivende arbeid i tiden framover. Derfor vil vi be om at ordningen forlenges for doktorgradskandidater, slik at de kan søke dagpenger på linje med andre arbeidsledige og arbeidssøkende også etter 1. september.  Vi håper på en rask avklaring av dette.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær