Registrering av midlertidighet og åremål i statlig UH-sektor – behov for et omforent tallgrunnlag

Det er allment akseptert at midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren er for høy. Både myndigheter og institusjoner har over tid tatt en rekke initiativ for å bedre situasjonen. Det er Forskerforbundet svært positive til, men midlertidigheten ligger fortsatt et godt stykke over arbeidslivet for øvrig.

Midlertidighetsstatistikken er et viktig verktøy for å følge utviklingen. Her er vi avhengig av et omforent tallgrunnlag, det vil si en felles forståelse for hvordan midlertidigheten i sektoren skal beregnes. I tillegg må institusjonene følge samme praksis i innrapporteringen til DBH. Partene i arbeidslivet kom i forbindelse med arbeidet i Rindalutvalget i 2010 fram til en slik felles forståelse. Man ble enige om å holde åremålsstillinger som ledere, rekrutteringsstillinger og professor II utenom og fokusere på det som ble ansett å være ordinære stillingsgrupper:

  • Undervisnings- og forskerstillinger
  • Saksbehandler-/utrederstilling
  • Støttestillinger for undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

Med virkning fra 2015 har endringer i departementets framstilling av åremålsansatte i statistikken medført at midlertidigheten framstår som lavere enn det den i realiteten er. Dette mener Forskerforbundet er uheldig, noe vi har påpekt for departementet i flere dialogmøter. Vi ber derfor nå om et møte med Kunnskapsdepartementet og DIKU, og håper at vi gjennom dialog igjen kan få et omforent tallgrunnlag som utgangspunkt for videre arbeid. 

Vår bekymring er nærmere utdypet i det følgende. Her peker vi på enkelte forhold hvor dagens praksis resulterer i et misvisende statistikkgrunnlag.

1. Feilføring i statistikken – åremål føres som fast ansatt

Det første forholdet gjelder registreringen av åremål i ordinære vitenskapelige stillinger – de som i DBH er rubrisert som Undervisnings- og forskerstillinger (UN1). Det er to former for åremål som bidrar til feilføring i statistikken:

  1. ansettelse i bistilling i undervisnings- og forskerstilling etter uhl § 6-6
  2. ansettelse i åremål i undervisnings- og forskerstilling når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet etter uhl § 6-4 (1) bokstav j.

I 2015 skjedde en endring i statistikken som innebærer at åremålsstillinger ikke telles som midlertidige (PM 26.11.19). Problemet er imidlertid at disse åremålsstillingene nå føres som fast ansatte og det er de ikke. Skal man holde åremål utenom, må de holdes utenom hele tallgrunnlaget (i både telleren og nevneren). Konsekvensen av dette er at statistikken viser et for lavt nivå av midlertidighet.

Videre tyder mye på at institusjonene også har ulik praksis for registrering av bistillinger og dessuten feilregistrerer en del stillinger som åremål. Den betydelige nedgangen i midlertidighet ved UiB som departement og DIKU trekker fram, kan, så langt vi kan se, delvis forklares med feilføring av åremål.

Det er i alles interesse at tallene er korrekte. Det er derfor viktig at vi kan bli enige om en riktig registrering av åremål og at virksomhetenes rapportering kvalitetssikres slik at antall feilføring blir avdekket og rettet opp.

2. Registrering av bistillinger og åremål i kunstfag

Det andre forholdet gjelder bistillinger og kunstfaglig åremål, hvor Forskerforbundet mener det er behov for å gjøre endringer i registreringen av midlertidighet.

Bistillinger
For reelle bistillinger – stillinger i inntil 20 % (etter uhl § 6-6) hvor stillingsinnehaver har en hovedstilling ved en annen virksomhet – er det uproblematisk at disse holdes utenfor midlertidighetsstatistikken (dvs. holdes helt utenom og ikke regnes som faste). Disse bør etter vår oppfatning registreres særskilt og plasseres i egen kategori som professor II (slik noen stadig gjør i DBH-kategorien UN2). Det nåværende tallgrunnlaget indikerer at institusjonene rapporterer ulikt her. Det er derfor nødvendig å forbedre statistikkgrunnlaget over bistillinger. Disse bistillingene må imidlertid ikke forveksles med andre former for ansatte i delte stillinger, stillingsbrøker eller som hjelpe- og timelærere. Disse er ikke åremål, men underlagt annet ansettelsesregelverk.

Åremål i kunstfag
Etter Forskerforbundets oppfatning misbrukes denne åremålsadgangen etter uhl § 6-4 (1) bokstav j) til å ansette en altfor høy andel midlertidig. Den ordinære vitenskapelige staben skal ikke ansettes i medhold av denne bestemmelsen. Intensjonen med bestemmelsen er at den skal brukes unntaksvis for å rekruttere aktivt utøvende kunstnere på høyt nivå som skal bidra i undervisningen. Vi ba følgelig om at denne adgangen avvikles i innspill til ny UH-lov. Forskerforbundet mener at åremålsadgangen innen kunstfag må medregnes i statistikken over midlertidige ansettelser og ikke holdes utenom. Et flertall av de faglig ansatte ved kunstutdanningene er midlertidig ansatte i medhold av denne bestemmelsen.

Forskerforbundet mener at dette er uheldig både for undervisningen, for kvaliteten på det daglige arbeidet og for den enkelte ansatte. At denne midlertidigheten ikke kommer fram i statistikken er galt. I tilstandsrapporten får man et motsatt inntrykk, her heter det som følger: «Lavest midlertidighet både samlet sett og innenfor undervisnings- og forskerstillinger har spesialiserte institusjoner som KHiO og NMH». KHiO har 71 faglige årsverk totalt, hvorav 35 på åremål og 3 etter andre midlertidige hjemler. Over halvparten (54 %) av den faglige staben er dermed midlertidig ansatt. KHiO har følgelig høyest og ikke lavest midlertidighet. For NMH er andelen midlertidig inkludert kunstfaglige åremål nesten 30 %. Dette illustrerer at åremålsansatte i ordinære stillinger i kunstfag må synliggjøres som midlertidige.

3. Anmodning om møte for å komme til enighet

Det er viktig med et felles tallgrunnlag og en felles forståelse for midlertidigheten i sektoren. Realiteten er at den samlede andelen midlertidige ved statlige UH (med åremålene inkludert) har ligget jevnt på 33 % de siste 10 årene. Midlertidigheten og karriereutsiktene til unge forskere blir ikke bedre av at andelen i åremålsstilling øker når den andre midlertidigheten synker. Vi ønsker derfor å møte departementet og direktoratet for å gjennomgå tallmaterialet med sikte på å sikre en fortsatt omforent og god statistikk som grunnlag for det videre midlertidighetsarbeidet.

Kunnskapsdepartementets strategiarbeid for forskerrekruttering og karriereveier i forskning og høyere utdanning aktualiserer behovet for et best mulig statistikkgrunnlag.

Forskerforbundet ser fram til deres tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær        

Bjørn T. Berg
Avdelingssjef