Avklaring av grunnlaget for å kunne foreta permitteringer i museumssektoren

Forskerforbundet vil med dette ta opp spørsmålet om grunnlaget for å gjennomføre permitteringer i museumssektoren.

Bakgrunnen for henvendelsen er at mange av Forskerforbundets tillitsvalgte i museumssektoren nå deltar i drøftinger om permitteringer ved sine arbeidsplasser. Museene er i hovedsak, men i varierende grad, finansiert av det offentlige.

Forskerforbundet har forståelse for permittering av ansatte som blir direkte berørt av koronaepidemien, men ikke for at det er nødvendig å permittere ansatte som kan utføre jobben som normalt.

På departementets hjemmesider fremgår det at støtte som allerede er gitt ikke vil bli trukket tilbake, og at vedtatte driftstilskudd vil bli opprettholdt.

Koronaviruset gir i seg selv ikke virksomheten anledning til å permittere alle eller flertallet av de ansatte. Forskerforbundet mener at permittering kun aktuelt der virksomheten har saklig grunn som for eksempel inntektsbortfall eller dersom virksomheten får sysselsettingsproblemer på grunn av koronaepidemien.

Forskerforbundet mener derfor at det er behov for at departementet klargjør grunnlaget for å kunne gå til permittering for museene som mottar bevilgning over statsbudsjettet. Dette også for å sikre at ingen virksomheter kommer i skade for å ikke benytte offentlig bevilgning som forutsatt.

Avslutningsvis vil vi også oppfordrer Kulturdepartementet om å anmode museer og offentlig finansierte virksomheter til å opprettholde aktiviteten og finne alternative oppgaver og formidlingsarenaer så langt det er mulig.

Problemstillingen som er løftet frem skaper mye støy på kulturinstitusjonene, og Forskerforbundet ber derfor om et snarlig videomøte med departementet for å skape klarhet om permitteringsadgangen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær