Mangfold og likestilling

Mangfold innebærer en bredde av perspektiver, nytenking og kompetanse, gir bedre oppgaveløsing, og bidrar til at virksomhetene er bedre rustet til framtidens utfordringer.

(Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2022–2024)

Ingen skal oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller alder.

Forsknings- og kunnskapssektoren er fremdeles preget av kjønnsskjevhet i flere fag samt i toppstillinger. Årsakene til at kvinner i mindre grad enn menn når til topps i en akademisk karriere er sammensatte. Undersøkelser viser at kvinner i gjennomsnitt i mindre grad enn menn benytter fritiden til å arbeide, og at de er overrepresentert når det gjelder midlertidig ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger. Tiltak for å redusere bruken av midlertidig ansettelse og for å legge til rette for at arbeidsoppgavene lar seg løse innenfor normalarbeidsdagen er derfor viktige også i et likestillingsperspektiv.

Forskerforbundet arbeider for at:

  • Kunnskapsgrunnlaget om mangfold og likestilling ut over kjønn styrkes.
  • Forskjellsbehandling avdekkes og korrigeres.
  • Ansatte og studenter ikke diskrimineres.
  • Institusjonene har strategier for rekruttering av personer med nedsatt funksjonsnivå og etniske minoriteter både blant studenter og ansatte.
  • Det er kjønnsbalanse i alle stillinger.
  • Myndighetene og institusjonene setter måltall for å øke andelen av kvinner til vitenskapelige toppstillinger, forskningsledelse og faglige lederstillinger.
  • Institusjonene har strategier for rekruttering av det underrepresenterte kjønn blant studenter og ansatte.
  • Institusjonene har strategier for å håndtere trakassering og seksuell trakassering.