Forskningsinnsats

Nasjonale og globale utfordringer krever at det satses sterkere på forskning og kunnskapsutvikling. Det er fortsatt slik at de offentlige investeringene i FoU er langt unna målet om 3 % av BNP innen 2030 og Norge ligger betydelig bak Sverige, Danmark og Finland samt gjennomsnittet for OECD.

(Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2022–2024)

Forskningsinnsatsen må bygge på en helhetlig forskningspolitikk hvor regjeringen må ta et større ansvar for å styrke forskningsinnsatsen i næringslivet Samtlige departement må ta et ansvar for forskningsbasert politikkutforming og ressursforvaltning på sine områder.

De siste årene har den økte forskningsinnsatsen stort sett kommet innenfor politisk styrte konkurransearenaer. Konkurranse og strategisk prioritering er nødvendig, men må ikke gå på bekostning av grunnforskning og bredde. Økende organisering av forskning i prosjekter fører til kortsiktighet, mindre risikovilje og midlertidighet. Basisbevilgningene er avgjørende for kunnskapsinstitusjonenes handlingsrom og kjernevirksomhet. For mange institusjoner har avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen resultert i nullvekst eller realnedgang. Ytterligere kutt vil ikke føre til mer effektivisering, men svekke kvaliteten.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Norge øker forskningsinnsatsen til 3 % av BNP innen 2030 og det utarbeides en opptrappings­plan frem mot målet der det offentliges andel av innsatsen utgjør 50 %.
 • Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning gir økt langsiktighet til hele forsknings- og kunnskapssektoren gjennom planmessig opptrapping av innsatsen i tråd med påviste behov.
 • Offentlig sektor etterspør mer langvarige FoU-oppdrag.
 • Bevilgningene til langsiktig grunnleggende forskning gis en vesentlig økning, og fordeles i større grad direkte til institusjonene.
 • Basisbevilgningene til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter styrkes.
 • Resultatbaserte finansieringskomponenter har åpen ramme slik at en samlet økning på resultatkomponenten automatisk gir økt ressursramme.
 • Arkiv, bibliotek og museum gis bedre rammebetingelser for å kunne ivareta sitt ansvar for forskning, samlinger og formidling.
 • Forskningsrådet øker støtten til forskningsprosjekter for arkiv, bibliotek og museum.
 • Avsetningene til frie grunnforskningsmidler i Forskningsrådet økes vesentlig.
 • Regjeringen og departementene følger opp sektoransvaret for forskning og bedre koordinering av den offentlige forskningsinnsatsen.
 • Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen avvikles.