Forskerforbundets organisasjonsarbeid, kommunikasjonsarbeid og samfunnskontakt er virkemidler for å kunne realisere forbundets målsettinger innen lønns- og personalpolitikk, forsknings- og utdanningspolitikk.

Forskerforbundets arbeid med forskningspolitikk, utdanningspolitikk og arbeidstakers rettigheter forutsetter et tett samarbeid mellom forbundets sentrale og lokale organisasjonsledd. For at Forskerforbundet skal få gjennomslag for sine politiske og strategiske mål, er det viktig at disse er godt forankret i organisasjonen.

Forutsetningene for måten Forskerforbundet arbeider på forandrer seg. Digitalisering påvirker hvor, når og hvordan vi jobber, og endring og omstilling vil få et økende fokus. For å omstille forbundet raskere og mer effektivt blir det viktig å ha fokus på digitalisering og de muligheter det gir.

7.1 Organisasjon

Forskerforbundets innflytelse har nær sammenheng med antallet medlemmer. En velfungerende organisasjon er en sentral forutsetning for å få gjennomslag for aktuelle saker og for at medlemmene skal få nødvendig bistand og service. En høy organisasjonsprosent gir forbundet større legitimitet, økt påvirkningsgrad og større økonomisk handlefrihet. Rekruttering av nye medlemmer skal derfor prioriteres.

En effektiv og slagkraftig organisasjon fordrer at de sentrale nivåer, lokallagene og de fagpolitiske foreningene trekker mot de samme målene, og at man i nært samarbeid bidrar til å fremme medlemmenes interesser. Hovedstyret har en sentral rolle i å utforme politiske strategier og prioriteringer og trekke opp klare målsettinger for lokallagenes strategiske arbeid. Forskerforbundet vil styrke lokallagene og deres rolle som aktive premissleverandører i forbundets politikk- og strategiutvikling i tillegg til arbeidet ved egen arbeidsplass. Videre skal fagpolitiske foreninger fortsatt kunne spille en sentral rolle som ressurs- og kompetanseorgan på sine områder.

De tillitsvalgte har ansvar for å følge opp forbundets politikk lokalt og for å bistå medlemmene. De må derfor sikres gode arbeidsvilkår og et godt opplæringstilbud. Forskerforbundet som organisasjon og forbundets virksomhet skal bidra til å sikre en mer bærekraftig utvikling.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Forskerforbundets organisasjonsform skal underbygge målet om at forbundet skal være den største og toneangivende fagforeningen i forsknings- og kunnskapssektoren.
 • Medlemstallet skal fortsatt øke, både ved å rekruttere og beholde medlemmer.
 • Forbundet skal være etablert på alle virksomheter innen medlemsområdet, og skal være førstevalget for alle ansatte i stillinger med krav til høyere utdanning.
 • Forbundet styrker rekrutteringen blant utenlandske arbeidstakere og midlertidig ansatte.
 • Lokallag i sammenslåtte virksomheter har en organisering som ivaretar alle medlemmene.
 • Det foretas en gjennomgang av møteplasser i forbundet for å sikre best mulig samsvar med lokallagsstrukturen.
 • Organiseringen av studenter i forbundet videreutvikles.
 • Forskerforbundet skal søke et bredt samarbeid på tvers av fagforeningene for å øke organisasjonsgraden og styrke fagforeningenes plass.
 • Det skal være mest mulig åpenhet om forbundets arbeid på alle nivåer for å stimulere til engasjement og involvering blant medlemmer og tillitsvalgte.
 • Opplæringen av, og støtten til tillitsvalgte, holder høy kvalitet og ivaretar bredden i oppgavene. Herunder øke kompetansen om trakassering uansett grunnlag, og hvordan man kan sette bærekraftsmål på dagsorden gjennom lokal medbestemmelse.
 • Tillitsvalgte tilbys opplæring i bærekraftmålene for å styrke den lokale medbestemmelsen på dette området, herunder integrere bærekraft i tillitsvalgtopplæringen der det er relevant.
 • Forbundets bidrag til sentrale bærekraftsmål som god utdanning, likestilling, anstendig arbeid og satsing på forskning og innovasjon videreføres og tydeliggjøres.
 • Tillitsvalgte involveres i strategi- og politikkutvikling gjennom faste organer og ad hoc-utvalg og i sentrale forhandlingsutvalg.
 • Tillitsvalgte må sikres god støtte lokalt og sentralt, også etter at de har gått av i sine verv.
 • Lokallagenes arbeid for å rekruttere nye tillitsvalgte styrkes.
 • Fagpolitiske foreninger fortsatt kan fungere som samlende og identitetsskapende organer.
 • Forsikringstilbud, banktjenester og andre medlemsfordeler er attraktive, i tråd med forbundets verdigrunnlag og gir konkurransefortrinn sammenlignet med andre organisasjoner.
 • Samarbeid og påvirkning innen egen hovedorganisasjon videreutvikles.
 • Arbeidsverktøy som brukes lokalt og sentralt i forbundet er moderne og oppdaterte slik at forbundet raskere og effektivt kan møte den omstilling og endring digitalisering medfører.
 • Forbundet følger opp FNs bærekraftsmål i sitt virke – herunder i størst mulig grad velger tilbydere med tariffavtaler og ordnede forhold for ansatte, velger miljøvennlige alternativer samt legger til rette for digitale møter og seminarer som supplement til fysiske samlinger.

7.2 Kommunikasjon og samfunnskontakt

Forskerforbundets kommunikasjon skal være tilgjengelig, tydelig og troverdig. Det er viktig å sikre våre medlemmer og tillitsvalgte god informasjon. Målet med kommunikasjons- og påvirkningsarbeidet er størst mulig gjennomslag for Forskerforbundets politikk.

Forskerforbundet er både en fagforening og en interesseorganisasjon. Som «forskernes stemme» inviteres vi med i debatter som angår hele det brede forsknings- og utdanningsfeltet. Synligheten og påvirknings­mulighetene dette gir, er viktig å ta vare på.

Omdømmeundersøkelser viser at Forskerforbundet ses på som en tydelig og troverdig stemme i samfunnsdebatten. Vi skal fortsette å forvalte den brede tilliten Forskerforbundet har som partipolitisk uavhengig samfunnsaktør.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Kommunikasjonsprofilen er tydelig og i tråd med organisasjonens politiske og organisatoriske prioriteringer.
 • Forbundet skal være en ledende samfunnsaktør og en toneangivende interesseorganisasjon innenfor forsknings- og kunnskapssektoren.
 • Politikere og andre beslutningstakere får relevant kunnskap om situasjonen i forsknings- og kunnskapssektoren, blant annet gjennom formidling av våre medlemmers erfaringer og behov.
 • Kommunikasjons- og påvirkningsarbeidet bidrar til økt forståelse for våre krav om bedre lønns- og arbeidsvilkår.
 • Samarbeidet med andre relevante aktører styrkes.
 • Forskerforbundets synlighet i offentligheten øker.
 • Lokallag, tillitsvalgte og ledere for fagpolitiske foreninger har kunnskap om grunnleggende kommunikasjons- og påvirkningsarbeid.
 • Informasjonen til medlemmer og tillitsvalgte oppleves som aktuell, relevant og dekkende.
 • Forskerforum skal være et medlemstilbud, en identitetsskaper og en arena for fellesskap mellom medlemmene i Forskerforbundet. Forskerforum skal videreføre og styrke sin posisjon som et ledende aktualitets- og debattorgan innen forsknings- og kunnskapssektoren.
 • Forbundets interesser ivaretas gjennom internasjonal deltakelse i EI/ETUCE og nordisk samarbeid.