Artikkel 15 i skatteavtalen mellom Norge og USA kan gi skattefritak for opphold i USA i inntil to år. Søknad bør sendes likningskontoret før avreise.

Artikkel 15 med kommentarer:

Art. 15 Lærere

(1) Når en person bosatt i en av de Kontraherende Stater mottar innbydelse fra Regjeringen i den annen Kontraherende Stat eller av et universitet eller en annen anerkjent undervisningsanstalt i den sistnevnte Kontraherende Stat til å oppholde seg der i et tidsrom som ikke venter å overstige to år, hovedsakelig for å utføre undervisnings- eller forskningsvirksomhet – eller begge deler – skal hans inntekt av personlige tjenester ved slikt arbeid ved universitetet eller annen undervisningsanstalt være unntatt fra beskatning i den sistnevnte Kontraherende Stat i et tidsrom som ikke overstiger to år, regnet fra dagen for hans ankomst til denne Kontraherende Stat.

(2) Denne artikkel gjelder ikke inntekt av forskningsvirksomhet hvis denne hovedsakelig blir utført til egen fordel for en enkelt person eller av en enkelt krets av personer.

Kommentarer

Det vesentligste vilkåret for skattefrihet er at man er invitert til å utføre forsknings- og/eller undervisningsarbeid av et universitet eller annen anerkjent undervisningsanstalt. Innbydelsen må være reell og ha et visst offisielt preg. Det må fremgå at innbydelsen medfører visse forpliktelser fra innbyderens side, og at den inneholder en nærmere angivelse av hvilke forsknings- og/eller undervisningsområder den innbudte skal arbeide innenfor.

Arbeidets art, varighet og om arbeidet utføres selvstendig har også betydning. Det er en forutsetning at det er tale om forsknings- og/eller undervisningsarbeid på et visst nivå. I den forbindelse er doktorgrads- stipendiater som hovedregel blitt akseptert som forskere. Det er imidlertid en forutsetning at invitasjonen ikke bare gir rettigheter og plikter som "privilegert student" slik at det hele fremstår som et utdanningsopphold. Et moment vil være hvilke forskningsresultater man kan vise til etter oppholdet. Dessuten vil man vurdere personens faglige kvalifikasjoner i forhold til det arbeid som skal utføres.

Det er mulig å be det lokale ligningskontoret gi en forhåndsuttalelse om man kvalifiserer for skattefritak. Forskerforbundet anbefaler dessuten at alle som planlegger forskningsopphold til utlandet tar kontakt med Folketrygdkontoret for utenlandssaker før man reiser.