Avtale om honorering av valgte verv ved universiteter og høgskoler er reforhandlet med virkning fra 1. august 2013.

14. mai 2013 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner vedrørende reforhandling av avtaler om honorering av valgte verv ved universitetene, de vitenskapelige høyskolene, de statlige høyskolene og kunsthøyskolene av 18. november 2008.

Partene er enige om at denne avtalen avløser avtale av 18. november 2008 om honorering av valgte verv ved de statlige høyskolene og kunsthøyskolene og avtale av 18. november 2008 om honorering av valgte verv ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene.

Denne avtalen gjelder for ansatte som blir valgt til rektor på den institusjonen de allerede er tilsatt.

A) Valgt rektor på institusjoner der direktør er lønnet etter lederlønnssystemet i staten

Godtgjørelse for vervet som rektor ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler hvor direktør er på lederlønnssystemet i staten, gis med et kronetillegg som tilsvarer differansen mellom lønn i ordinær stilling og 110 % av basislønn for direktøren.

Kronetillegget skal imidlertid minst utgjøre:

InstitusjonBeløp
Universitetet i Oslo500 000 kr
Universitetet i Bergen450 000 kr
NTNU450 000 kr
UiT Norges arktiske universitet400 000 kr
Norges Handelshøgskole280 000 kr
NMBU330 000 kr

B) Godtgjørelse for vervet som rektor på institusjoner der direktør er lønnet i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten

Godtgjørelse for vervet som rektor ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler hvor direktør ikke er på lederlønnssystemet i staten, gis med et kronetillegg som tilsvarer differansen mellom lønn i ordinær stilling og følgende kategorier i statens lederlønnssystem, med et påslag på 10 %:

Ekstra store virksomheterkategori C0
Store virksomheterkategori C0
Mellomstore virksomheterkategori B0
Små virksomheterkategori A0

Kronetillegget skal imidlertid minst utgjøre

Ekstra store virksomheter400 000 kr
Store virksomheter330 000 kr
Mellomstore virksomheter280 000 kr
Små virksomheter200 000 kr

C) Bestemmelser som gjelder alle institusjoner

Rektors lønn følger lønnsutviklingen i lederlønnssystemet i perioden. Det er overlatt til partene lokalt å ta stilling til prinsipper for kompensasjon for øvrige verv. Det henstilles til partene lokalt å vurdere hvordan opparbeidet kompetanse og erfaring, samt eventuell manglende lønnsutvikling i ordinær stilling, kompenseres.

Dersom direktøren ved en virksomhet blir overført til lederlønnssystemet eller tilbakeført til Hovedtariffavtalen, gis rektor godtgjørelsen i samsvar med endret kategori. Ved sammenslåing av virksomheter vurderer departementet hvilke konsekvenser dette har for rektors godtgjøring.

Virkningstidspunkt

Avtalen gjelder fra 1. august 2013 og i tre år. Avtalen gjelder deretter for ett år av gangen, med mindre den er sagt opp i henhold til lovlige frister.