Særavtalen om godtgjøring for sensur ble senest stadfestet ved nemndskjennelse av 25.03.1999.

Denne avtalen gjelder sensur ved annen virksomhet enn der sensoren er tilsatt. Det foreligger således ingen tjenesteplikt til å utføre denne sensuren. Honoraret beregnes etter den såkalte C-tabellen (1950 timer per år), og det er institusjonen som etter drøftinger med de tillitsvalgte, avgjør størrelsen på medgått tid til sensur.

Sensorer som er høgskolelektorer eller amanuenser og sensorer som er førsteamanuenser eller førstelektorer skal lønnes etter timesatsen for førsteamanuenser. Høgskoledosenter og professorer skal lønnes etter timesatsen for professorer.