Formål

§ 1

Forskerforbundet har til formål å bedre lønns- og arbeidsvilkårene innen forskning og høyere utdanning og å ivareta medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser.


Medlemmer

§ 2

Medlemskap i Forskerforbundet er åpent for ansatte i vitenskapelig, teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som normalt krever høyere utdanning og som jobber innen


– forskning og utvikling
– høyere utdanning
– museer og kulturminnevern
– offentlig forvaltning knyttet til forskning og høyere utdanning

Studenter kan også bli medlemmer, og arbeidstakere som går av med pensjon, kan beholde medlemskapet.

Medlemskap avgjøres i tvilstilfeller av Hovedstyret.

Forskerforbundets Hovedstyre kan vedta æresmedlemskap for medlemmer og andre som Forskerforbundet ønsker å hedre i særlig grad.


Organer

§ 3

Forskerforbundets organer er:

 1. Representantskap
 2. Hovedstyre
 3. Landsråd
 4. Lokallag
 5. Foreninger
 6. Sekretariat


Representantskapet

§ 4

Representantskapet består av delegater fra lokallagene. En representant fra hver av foreningene samt Hovedstyrets medlemmer møter med tale- og forslagsrett.

Lokallagene har representasjon etter følgende skala:

Inntil 25 medlemmer1 delegat
26 – 75 medlemmer2 delegater
76 – 125 medlemmer3 delegater
126 – 300 medlemmer4 delegater
301 – 600 medlemmer5 delegater
Over 600 medlemmer6 delegater

Lokallagene har én stemme per yrkesaktivt medlem.

Antall medlemmer beregnes etter siste kvartalsoversikt før innkalling til representantskapsmøtet.

Enkeltmedlemmer der det ikke er et lokallag, kan gi et lokallag fullmakt til å stemme på sine vegne. Fullmakten må være Hovedstyret i hende senest åtte uker før ordinært representantskapsmøte, eller til det tidspunkt Hovedstyret bestemmer for ekstraordinært representantskapsmøte.

§ 5

Ordinært representantskapsmøte holdes hvert tredje år innen 1. desember og kommer sammen etter innkalling fra Hovedstyret.

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst åtte ukers varsel. Minst fire uker før representantskapsmøtet skal Hovedstyret sende forslag til dagsorden og, så vidt mulig, en sammenfattende redegjørelse for de saker som er oppført. Saker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet må være kommet til Hovedstyret senest seks uker før møtet. 

Dersom minst fire medlemmer av Hovedstyret eller minst seks lokallag – som til sammen representerer minst 15% av medlemmene – forlanger det, skal Representantskapet innkalles til ekstraordinært møte. Ekstraordinært møte innkalles med minst én ukes varsel.

§ 6

På hvert representantskapsmøte velges to dirigenter som leder forhandlingene. To representanter velges for å godkjenne protokollen.

§ 7

Representantskapet treffer avgjørelser i alle saker av prinsipiell betydning og behandler andre saker som er forelagt det av Hovedstyret, Landsrådet eller av de enkelte lokallag og foreninger. Representantskapet vedtar retningslinjer for Hovedstyrets arbeid. Til utførelse av særskilte oppdrag kan Representantskapet oppnevne andre tillitsvalgte eller utvalg enn dem som er nevnt i disse vedtekter. Slike tillitsvalgte og utvalg skal gi Hovedstyret løpende underretning om sitt arbeid. 

Følgende saker skal behandles på ordinært representantskapsmøte:

 1. Beretning om Hovedstyrets og sekretariatets virksomhet.
 2. Revidert regnskap.
 3. Forskerforbundets arbeidsprogram.
 4. Kontingent og budsjett.
 5. Valg av leder, nestleder, ordinære styremedlemmer og varamedlemmer til Hovedstyret, valg til Landsrådet og valg av statsautorisert revisor og to desisorer.
 6. Valg av valgkomité.


Landsrådet

§ 8

1.    Landsrådet er øverste rådgivende organ for overordnede politiske og strategiske saker mellom representantskapsmøtene. Landsrådet møtes normalt én gang per år, også i det år det avholdes representantskapsmøte.

2.    Landsrådet består av 45 ordinære representanter:

– To fra hvert av de fem største lokallagene
– En fra hvert sjette til tiende største lokallag
– 30 representanter fra de øvrige lokallagene valgt på representantskapsmøtet av valgkretser.

Hovedstyrets medlemmer møter med tale- og forslagsrett.

Sekretariatet møter i samråd med generalsekretær med talerett.

Én representant fra hver av de fagpolitiske foreningene kan møte som observatør i Landsrådet med tale- og forslagsrett.

3.    Landsrådets representanter velges slik:

De ti største lokallagene er automatisk representert i Landsrådet, jf pkt 2.
Lokallagene avgjør til enhver tid selv hvem som møter i Landsrådet.

30 representanter fra de øvrige lokallagene velges av valgkretser under representantskapsmøtet. Lokallagene som velges til å representere valgkretsen avgjør til enhver tid selv hvilke representanter som møter i Landsrådet.   

Valgkretsene inndeles etter følgende grupperinger: 

– Universiteter og vitenskapelige høgskoler
– Høgskoler – statlige
– Høgskoler – private
– Institutt – offentlige
– Institutt – private
– Arkiv, bibliotek og museum
– Helseforetak og sykehus
– Fylkeskommuner og kommuner
– Øvrige virksomheter.

Valgkretsens medlemstall beregnes etter siste kvartalsoversikt før innkalling til representantskapsmøtet og bestemmer antall representanter som velges fra hver krets. Ingen lokallag i en valgkrets kan delta med mer enn én representant.

4.    Antall stemmer til representantene i Landsrådet bestemmes av hvor mange medlemmer representantene representerer. Stemmene fra et lokallag eller en valgkrets kan ikke splittes.

5.    Innenfor en representantskapsperiode beregnes valgkretsenes stemmetall etter siste kvartalsoversikt før innkalling til landsrådsmøtet. Endring av stemmetall får ingen betydning for antall representanter innen perioden.

6.    Lokallag som innen en representantskapsperiode får endret virksomhetstype, endrer også valgkretstilhørighet. Lokallag som er valgt for å representere en valgkrets og endrer valgkretstilhørighet innenfor representantskapsperioden, mister setet i Landsrådet. Basert på innspill fra valgkretsen vil Hovedstyret oppnevne et nytt lokallag for å ivareta denne plassen den resterende delen av perioden.

Nye lokallag som etableres innen en representantskapsperiode inngår i de etablerte valgkretsene.

7.    Landsrådet fastsetter selv dagsorden og forretningsorden og velger ved behov tellekorps og redaksjonskomité. Innenfor representantskapsperioden velger Landsrådet ordstyrer og et arbeidsutvalg på to personer for neste landsrådsmøte. Disse skal i samråd med valgkretsene komme med innspill til Hovedstyret til saker som skal tas opp på neste landsrådsmøte.

8.    Landsrådets funksjonstid følger representantskapsperioden.


Hovedstyret

§ 9   

Forskerforbundets hovedstyre består av leder, nestleder, fem ordinære styremedlemmer og tre varamedlemmer. Alle velges for tre år av gangen.

Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Til disse valgene kreves absolutt flertall av de tilstedeværende representanters stemmer. Oppnås det ved annen gangs votering fremdeles ikke absolutt flertall for en kandidat, foretas bundet omvalg mellom de to som ved siste votering fikk flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. 

Varamedlemmene velges særskilt som numeriske varamedlemmer.

Ved Hovedstyrets sammensetning skal det legges vekt på kjønnsbalanse (jf. Likestillings- og diskrimineringslovens § 28) og på at ulike landsdeler, institusjoner og stillingskategorier blir representert. Hovedstyret kan opprette forskjellige utvalg, herunder arbeidsutvalg. Ved sammensetning av utvalg skal det legges vekt på kjønnsbalanse. Nytt hovedstyre trer i funksjon ved årsskiftet.

§ 10

Sammenhengende funksjonstid som leder, nestleder, ordinært medlem eller varamedlem i Hovedstyret må ikke overstige seks år i samme verv.

§ 11

Hovedstyret leder Forskerforbundets virksomhet mellom representantskapsmøtene.

Hovedstyret holder møte så ofte som sakenes behandling tilsier det, eller når minst to av styremedlemmene krever det. Møtet innkalles av lederen. Varamedlemmene møter alltid som observatører med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Et fulltallig hovedstyremøte utgjør ti medlemmer, hvorav sju med stemmerett. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede.

Hovedstyret skal:

 1. Forberede Representantskapets møter.
 2. Forberede Landsrådets møter.
 3. Utarbeide årsmelding, regnskap og budsjett.
 4. Ansette eller velge sekretariatets personale, fastsette sekretariatets godtgjørelse og om nødvendig utarbeide instruks for sekretariatets arbeid. Styret selv ansetter generalsekretær, redaktør og avdelingsledere i sekretariatet. Styret kan delegere tilsettingsfullmakt for øvrige stillinger til generalsekretæren.
 5. Utgi Forskerforbundets tidsskrift.
 6. Utpeke representanter til hovedsammenslutningen.

Vedtak i Hovedstyret er gyldig når minst tre har stemt for det. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Ved dissens kan mindretallet skriftlig innanke vedtak for Representantskapet, med mindre det gjelder vedtak truffet i en aktuell forhandlingssituasjon. Protokoll over alle møter i Hovedstyret sendes ut til samtlige lokallag og foreninger snarest mulig etter hvert møte. Forskerforbundets styremedlemmer i hovedsammenslutningen har møte- og talerett i Hovedstyret.

§ 12

Hovedstyret skal til enhver tid holde lokallagene og foreningene orientert om sitt arbeid. Større saker skal sendes lokallag og foreninger på høring før endelig vedtak treffes med mindre det i en aktuell forhandlingssituasjon eller av annen grunn ikke kan gjøres innen en gitt tidsfrist. 

Ved behandling av saker som bare berører ett enkelt lokallag eller én enkelt forening, skal Hovedstyret alltid holde dette organet underrettet og høre dettes standpunkt før Hovedstyret treffer sin endelige beslutning.

Alle henvendelser fra Hovedstyret og Forskerforbundets sekretariat til de forskjellige virksomheters administrasjon skal sendes berørte lokallag og foreninger i kopi.


Sekretariatet

§ 13

Forskerforbundets sekretariat er underlagt Hovedstyret. Sekretariatet skal bistå Hovedstyret i det løpende arbeidet med alle saker som tas opp til behandling og kan på eget initiativ fremme forslag om å ta opp saker.

Etter Hovedstyrets nærmere bestemmelser skal sekretariatet yte bistand til lokallag, foreninger og enkeltmedlemmer i saker som faller inn under Forskerforbundets virksomhet. En ansatt i sekretariatet skal delta i alle representantskaps- og hovedstyremøter uten stemmerett og føre protokoll fra møtene. 


Lokallag

§ 14   

1.    Det dannes lokallag på alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer. Der det er færre, får disse medlemmene sine interesser ivaretatt av Forskerforbundet sentralt. 

Lokallagene er integrerte enheter av Forskerforbundet

Lokallagene representerer Forskerforbundet på den enkelte institusjon og består av samtlige medlemmer på institusjonen. Lokallagene har myndighet til å opptre på Forskerforbundets vegne etter lov- og avtaleverk på institusjonen. 
 
Lokallagene skal ivareta medlemmenes interesser på institusjonen og bistå medlemmene etter lov- og avtaleverk (jf vedtektenes paragraf 1 – Formål).

Lokallagene bruker navnet Forskerforbundet ved … (navnet på den aktuelle institusjon).

Lokallagene kan vedta egne vedtekter som skal godkjennes av Hovedstyret. Disse må ikke være i konflikt med bestemmelsene i denne paragraf.

2.    Årsmøtet er lokallagets øverste organ. Årsmøtet innkalles av lokallagsstyret som også sender ut dagsorden og sakspapirer minst to uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når lokallagsstyret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene ønsker det.

Årsmøtet skal:

– velge lokallagsstyre, behandle regnskap, budsjett, årsmelding og eventuelt arbeidsprogram.
– behandle eller uttale seg om saker som legges frem for årsmøtet av lokallagsstyret eller av medlemmene.
– eventuelt velge delegater til Forskerforbundets representantskap. 
– bestemme valgprosedyrer (urnevalg, valg blant de fremmøtte etc.). 

3.    Et lokallagsstyre skal bestå av minst 2 personer, hvorav en leder. Lederen er Forskerforbundets øverste tillitsvalgte på institusjonen og representerer Forskerforbundet etter avtaleverket med mindre årsmøtet bestemmer en annen arbeidsdeling eller vedtar andre fullmakter (jf. Hovedavtalen i staten og Hovedtariffavtalen i staten, samt tilsvarende avtaler i kommunal og privat sektor). Dersom lokallaget velger å skille mellom rollen som lokallagsleder og rollen som øverste tillitsvalgt, skal øverste tillitsvalgt inngå i lokallagsstyret med tale-, forslags- og stemmerett.

Lokallagsstyret settes så langt det er mulig sammen slik at det tas hensyn til representasjon fra ulike stillingsgrupper (vitenskapelige, administrative og andre faglige), fag- og utdanningsretninger, samt kjønn og eventuell geografisk spredning.

Lokallagsstyret skal:

– stå for den daglige driften av lokallaget. 
– sammenkalle til lokallagsmøter og årsmøte.
– utarbeide forslag til regnskap, budsjett, årsmelding og eventuelt arbeidsprogram for årsmøtet. 
– rekruttere nye medlemmer.
– oppnevne representanter til verv, utvalg og råd på virksomheten.

Lokallagsstyret skal konsultere Forskerforbundet sentralt i henvendelser til sentrale myndigheter, tjenestemannsorganisasjoner eller hovedsammenslutninger.

Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

4.    Dersom lokallaget anser det som hensiktsmessig, kan det etableres tillitsvalgtordninger og klubber videre nedover på institusjonen – som for eksempel på fakultets- eller avdelingsnivå eller på grunnlag av geografisk lokalisering.

5.    Lokallagene kan søke om OU-midler innenfor de respektive tariffområder hvor slike midler er avsatt. Lokallagene kan ikke pådra Forskerforbundet økonomiske forpliktelser utover det som er stilt til disposisjon av Representantskapet eller Hovedstyret. 

6.    Lokallagsøkonomien inngår i Forskerforbundets samlede økonomi og fra 01.01.2011 fører Forskerforbundet sentralt regnskap på vegne av lokallagene. Hovedstyret kan etter søknad gjøre unntak for store lokallag med ressurser til å håndtere oppgavene selv.

7.    Forskerforbundet sentralt varsles om sammensetningen av lokallagsstyret og skal også få oversendt godkjent regnskap, budsjett, årsberetning og eventuelt arbeidsprogram.


Foreninger

§ 15

1.   Medlemmer i Forskerforbundet kan etablere foreninger som arbeider for å ivareta fagpolitiske interesser. Foreningene er integrerte enheter av Forskerforbundet.

2.   Foreninger som var medlemmer av Forskerforbundet før 1.1.99 kan fortsette som foreninger i Forskerforbundet forutsatt at Forskerforbundets hovedstyre godkjenner vedtektene. Nye foreninger må søke Hovedstyret om opptak. Opptak forutsetter 2/3 flertall. Avslåtte søknader kan ankes inn for Representantskapet, der opptak krever 2/3 flertall.

3.   Foreningene kan ta opp saker med Forskerforbundet og skal fungere som ressurs- og kompetansebase innenfor sitt fagområde. Foreningene har møte- og talerett i Hovedstyret på dettes anmodning. Foreningene kan opptre på vegne av Forskerforbundet når Hovedstyret har gitt fullmakt til dette.

4.   Foreningene kan søke om OU-midler. Videre kan foreningene søke Forskerforbundet om midler i henhold til aktivitetsplan og budsjett. Foreningene kan ikke pådra Forskerforbundet økonomiske forpliktelser utover det som er stilt til disposisjon av Representantskapet eller Hovedstyret.

5.   Foreningene kan kreve inn egen kontingent.

6.   De fagpolitiske foreningers økonomi inngår i Forskerforbundets samlede økonomi og fra 01.01.2011 fører Forskerforbundet sentralt regnskap på vegne av foreningene. Hovedstyret kan etter søknad gjøre unntak for store foreninger med ressurser til å håndtere oppgavene selv.

7.   Forskerforbundet sentralt varsles om sammensetning av foreningsstyret og skal også få oversendt godkjent regnskap, budsjett, årsberetning og eventuelt arbeidsprogram.

8.   Endringer av foreningsvedtektene skal godkjennes av Hovedstyret.

9.   Alle henvendelser fra foreningene til andre fagorganisasjoner eller offentlige myndigheter angående saker som Forskerforbundet har tatt opp til behandling, skal ekspederes gjennom Forskerforbundets sekretariat. Hovedstyret skal ta stilling til om henvendelsen bør fremmes og underrette foreningene om sin beslutning.

10.   Hovedstyret har mandat til å legge ned foreninger som ikke fungerer etter sitt formål eller som ikke har fungerende styre.


Medlemskontingent

§ 16

Representantskapet fastsetter de årlige kontingentsatser og kontingentfordelingen mellom Forskerforbundet sentralt, lokallagene og foreningene. Det enkelte medlem svarer for sin kontingent som forfaller til betaling etter Hovedstyrets nærmere bestemmelse. Hovedstyret kan kreve ekstra kontingent hvis uforutsette utgifter, som for eksempel en arbeidskonflikt, gjør dette nødvendig. 

Forskerforbundet har anledning til å foreta trekk av kontingent og eventuell forsikring over lønn.


Utmelding

§ 17

Et medlem kan når som helst, unntatt under pågående tarifforhandlinger, mekling eller arbeidskonflikt, melde seg ut av Forskerforbundet. Utmeldingen må skje skriftlig til Forskerforbundets sentrale sekretariat. 


Eksklusjon

§ 18

Et medlem kan ekskluderes av Hovedstyret med øyeblikkelig virkning dersom medlemmet har handlet i strid med Forskerforbundets formål eller vedtekter. For å være gyldig må vedtaket om eksklusjon være fattet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer etter at medlemmet har hatt adgang til å gi skriftlig redegjørelse til Hovedstyret.

En forening kan ekskluderes av Representantskapet med øyeblikkelig virkning dersom foreningen har handlet i strid med Forskerforbundets formål eller vedtekter. For å være gyldig må vedtaket om eksklusjon være fattet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer etter at foreningen har hatt adgang til å gi skriftlig redegjørelse til Representantskapet. Eksklusjon av en forening berører ikke enkeltmedlemmers medlemskap i Forskerforbundet.


Endring av vedtektene

§ 19

Forslag om endringer av Forskerforbundets vedtekter må sendes inn skriftlig til Hovedstyret, senest seks uker før representantskapsmøtet. Hovedstyret sender forslaget med eventuelle bemerkninger til lokallag og foreninger senest fire uker før representantskapsmøtet. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på representantskapsmøtet. Dersom Hovedstyret enstemmig anser det nødvendig, kan forslag om vedtektsendringer behandles av Representantskapet uten hensyn til ovenstående bestemmelser, dog kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer for gyldig vedtak.


Oppløsning

§ 20

Forslag om oppløsning av Forskerforbundet behandles som forslag om vedtektsendring, men krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer ved to på hverandre følgende representantskapsmøter for å bli endelig vedtatt. Ved oppløsning bestemmer Representantskapet hvordan Forskerforbundets midler skal anvendes.