Nytt fra Hovedstyret (oktober 2020)

På digitalt styremøte 29. oktober behandlet Hovedstyret første utkast til arbeidsprogram for Forskerforbundet for perioden 2022–2024.

Styret behandler et nytt utkast i desember, før arbeidsprogrammet sendes på høring i organisasjonen.

Hovedstyret drøftet program for og gjennomføring av digitalt landsrådsmøte 2.–3. november, og oppnevnte delegater til Unios representantskapsmøte 7. desember.

Det ble gitt en orientering om de pågående digitaliseringsprosjektene, og avsatt en økonomisk ramme på inntil kr. 10 millioner til finansiering av nye nettsider, nytt medlemssystem og felles lagringsløsning for Forskerforbundet.

Hovedstyret fastsatte følgende møteplan for 2021:

Styremøter 28. januar, 4. mars, 6. mai, 14.–15. juni, 6.–8. september, 7. oktober og 2. desember. Landsrådet 2021 arrangeres 23.–24. mars. Representantskapsmøtet 2021 arrangeres 21.–22. oktober.

Neste hovedstyremøte er torsdag 10. desember 2020.