Nytt fra Hovedstyret (desember 2020)

På digitalt styremøte 10. desember behandlet Hovedstyret andre utkast til justert verdiplattform og nytt arbeidsprogram for Forskerforbundet for perioden 2022–2024.

Dokumentene sendes på høring i organisasjonen, og vil også bli drøftet på Landsrådets møte i mars 2021.

Hovedstyret behandlet også et første innspill til statsbudsjettet for 2022, og drøftet de innkomne høringsinnspillene til Økonomiutvalgets rapport.

Hovedstyret forlenget funksjonsperioden for ekspertutvalget for nytt lønnssystem i staten til etter hovedtariffoppgjøret i 2022, og vedtok en utvidelse av nestleders andel av år.

Neste hovedstyremøte er torsdag 28. januar 2021.