Nytt fra Hovedstyret (september 2019)

Hovedstyret i Forskerforbundet besøkte Det norske institutt i Athen 11.–13. september.

Styret hadde møte med Dimitris Polychroniadis, som fortalte om greske fagforeningers arbeid generelt og i utdanningssektoren spesielt.

Athen_Dimitris.jpg
Guro Elisabeth Lind, Dimitris Polychroniadis og tolk Delia Tzortzaki

Bestyrer for instituttet, professor Jorunn Økland ga oss en presentasjon av instituttets arbeid, dets historie og nyere utfordringer.

På styremøte i Athen behandlet Hovedstyret et utkast til Forskerforbundets lønnspolitikk 2020–2022. Utkastet skal nå på høring i organisasjonen før endelig behandling i styret skjer i desember.

Hovedstyret vedtok høringsuttalelse om Markussen-utvalgets NOU om livslang læring. Det ble også vedtatt en presisering angående medlemskap i Forskerforbundet og flytting av arbeidsforhold utenfor sektor.

Hovedstyret sluttet seg til et forslag fra generalsekretæren om å utvide antall fast ansatte i sekretariatet med en stilling i juridisk seksjon. Videre ble halvårsrapport for Handlingsplan 2019 og halvårsregnskap for Forskerforbundet gjennomgått på styremøtet.

Neste hovedstyremøte er torsdag 24. oktober 2019 i Oslo.