Nytt fra Hovedstyret (oktober 2019)

På hovedstyrets møte 24. oktober ble det oppnevnt et nytt ekspertutvalg for nytt lønnssystem i staten. Hovedstyret drøftet også krav til de kommende forhandlingene om ny hovedavtale i staten.

HS-refleks.jpg
Hovedstyret testet våre splitter nye refleksbånd

Ekspertutvalget for nytt lønnssystem i staten skal blant annet gi innspill til Hovedstyret om hvordan det statlige lønnssystemet bør utformes, og foreslå konkrete krav til lønns- og forhandlingssystemet til oppgjøret i 2020.

Utvalget består av

  • Kjell Erik Lommerud, Universitetet i Bergen
  • Hugues Verdure, UiT Norges arktiske universitet
  • Mette Wik, NMBU
  • Gunnar Arisholm, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Gry Eva Alterskjær, NTNU
  • Sekretær: forhandlingssjef Jorunn Solgaard.

Øvrige saker

Hovedstyret hadde en første drøfting av et forslag til etiske retningslinjer og retningslinjer mot seksuell trakassering. Denne saken tas opp til ny behandling i neste møte. Retningslinjene skal deretter på høring i organisasjonen før endelig vedtak.

Forskerforbundets arbeid med FNs klima- og miljømål sto også på dagsorden på dette styremøtet. Det arbeides videre med å utvikle et kunnskapsgrunnlag, og det tas sikte på å drøfte saken på Landsrådet i 2020.

Hovedstyrets møteplan i 2020: Styremøter: 30. januar, 5. mars, 7. mai, 11.–12. juni (institusjonsbesøk), 9.–11. september (studietur utenlands), 29. oktober, 10. desember. Landsrådet 2020 arrangeres 24.–25. mars.

Hovedstyret vedtok også en revidert kommunikasjonsplan 2019–2021, sluttbehandlet beretningen for 2016–2018 og godkjente referatet fra landsrådsmøtet 2019.

Neste hovedstyremøte er torsdag 12. desember 2019 i Oslo.