Nytt fra Hovedstyret (mai 2019)

På hovedstyrets møte 6. mai 2019 ble Studentutvalget formelt oppnevnt. Hovedstyret oppnevnte også et økonomiutvalg i tråd med vedtak i representantskapet 2018.

Hovedstyret vedtok et innspill nr. 2 til utvalget som utreder ny universitets- og høyskolelov. Hovedstyret drøftet praksis mht videreføring av medlemskap ved flytting av arbeidsforhold utenfor Forskerforbundets oganisasjonsområde. Årsregnskap for 2018 anbefales godkjent av representantskapet 2021.

Det var enighet om å videreføre et lønnspolitisk strategidokument for Forskerforbundet, og det arbeides videre med ny lønnspolitisk strategi for 2020–2022.

Studentutvalget 2019–2020 består av leder Caroline Erviksæter (Høgskulen i Volda) og utvalgsmedlemmer Emily MacPherson (Høgskolen i Innlandet), Halvor Bruun (Universitetet i Oslo), Sunniva Grønnslett (UiT Norges arktiske universitet) og Leif Bjarne Hammer (NTNU). Studentutvalget har sitt første møte 29. mai. Utvalget kan kontaktes på student@forskerforbundet.no.

Økonomiutvalget består av leder Ann Cecilie Bergene (Utdanningsforbundet) og utvalgsmedlemmer Kari Alver (Folkehelseinstituttet), Frøystein Gjesdal (NHH) og Ole Gjølberg (NMBU). Fra sekretariatet deltar økonomiansvarlig Marit Sletner og organisasjonssjef Joar Flynn Jensen. Utvalget skal se nærmere på forbundets økonomiske struktur, og de skal levere innstilling til Hovedstyret innen 1. mai 2020.

Neste hovedstyremøte er lagt til Ås torsdag 13. og fredag 14. juni 2019. Møtet kombineres med besøk ved medlemsinstitusjoner.