Nytt fra Hovedstyret (juni 2019)

På hovedstyrets møte 13. juni 2019 ble det vedtatt to høringsuttalelser, om Skattefunn-ordningen og om justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S.

Fagsjef og advokat Ann Turid Opstad, som leder juridisk seksjon i sekretariatet, holdt en gjennomgang av forbundets retningslinjer for juridisk bistand.

Hovedstyret drøftet ulike skisser for oppbygging av en ny lønnspolitisk strategi. Saken drøftes videre på neste styremøte.

Det ble gitt en orientering om forbundets internasjonale arbeid i 2019, med særlig vekt på Education Internationals verdenskongress i Bangkok i juli.

Hovedstyret vedtok endret innretning på forbundssidene i Forskerforum. Omleggingen skjer fra august og innebærer at det ikke lenger skal være faste innlegg fra styremedlemmer og generalsekretær.

Møtet ble kombinert med institusjonsbesøk på Ås. Hovedstyret møtte rektoratet ved NMBU, fikk omvisning på det nye Campus Ås og møtte ledelse og tillitsvalgte ved NIBIO samt tillitsvalgte ved NMBU og Veterinærinstuttet.

HS_NMBU_2019.jpg
Fra Hovedstyrets møte med rektoratet ved NMBU

Neste hovedstyremøte er lagt til Athen, onsdag 11. til fredag 13. september 2019. Møtet kombineres med besøk ved Det norske instituttet i Athen.