Ekspertutvalg bærekraft

Ekspertutvalget skal rådgi Hovedstyret i arbeidet med bærekraft.

Hovedstyret har vedtatt å sette ned et ekspertutvalg for Forskerforbundets arbeid med bærekraft, sentralt og lokalt.

Ekspertutvalget opprettes for en periode på to år og rapporterer halvårlig til Hovedstyret.

Medlemmer av utvalget:

Oppnevnes av Hovedstyrets Arbeidsutvalg våren 2024.

Mandat:

Det etableres et rådgivende ekspertutvalg for Forskerforbundets arbeid med bærekraft. Utvalget skal rådgi Hovedstyret i arbeidet med bærekraft sentralt og lokalt. Utvalget skal også bistå med ytterligere konkretisering av mål og tiltak i strategien. 

Medlemmene oppnevnes på grunnlag av kompetanse og erfaring med bærekraftsarbeid. Det etterstrebes at representantenes kompetanse samlet gjenspeiler de tre ulike kunnskapsdimensjonene knyttet til bærekraftsmålene, den sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjonen.

(HS-sak 7/24, 01.02.24)