Slik lykkes du med lønnssamtalen

Visste du at alle ansatte i staten har rett til å få en årlig lønns- og karrieresamtale med sin leder? Spesialrådgiver Lene Ståhl i Forskerforbundet gir råd om hva du bør gjøre for en vellykket lønnssamtale.

Article Image

Lønnssamtalen med sjefen er kanskje noe av det folk kvier seg mest for å ta, men med gode forberedelser kan samtalen føles langt mer behagelig, og ikke minst ufarlig.

Still godt forberedt til årets viktigste samtale er Ståhls beste tips!

Spesialrådgiver Lene Ståhl.jpg
Spesialrådgiver i Forskerforbundet Lene Ståhl

En god lønnssamtale får frem en konkret vurdering av dine prestasjoner og hvordan de belønnes. En lønnssamtale skal klargjøre sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. Du kan selv bidra til å påvirke din lønnsutvikling.

Å be om lønnssamtale viser at du har ambisjoner og interesse for jobben din!

Alle ansatte i staten har rett til å få en årlig lønns- og karrieresamtale med sin leder. Denne retten er nedfelt i Hovedtariffavtalens § 5, der det heter: «Arbeidstaker skal tilbys en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling jf den lokale lønnspolitikken. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene og hindre diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6.»

Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.

Enkelte arbeidsgivere har innarbeidet gode rutiner der lønnssamtaler gjennomføres jevnlig, for eksempel i forkant av de lokale lønnsforhandlingene. Andre steder er en lønnssamtale noe man aktivt må be om, selv om dette etter HTA skal være noe arbeidsgiver tar initiativ til.

Alle statlige virksomheter har en lokal lønnspolitikk. Bruk den lokale lønnspolitikken og kriteriene nedfelt der. Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vektlegger i sin vurdering. Kan du vise til at det er samsvar mellom virksomhetens utvikling og behov for dine arbeidsoppgaver, din innsats og dine resultater? Det er dette som vil telle om din leder mener du er verdt den høyere lønnen du ønsker.

Lene Ståhl lister opp en rekke råd om hvordan du forbereder deg godt til samtalen:

To områder du bør forberede:

 1. Din verdi for bedriften
 2. Hva tjener andre med tilsvarende kompetanse og ansvar?

Din verdi:

Alle dine bidrag som påvirker virksomhetens inntjening eller utvikling positivt vil være saklige argumenter du bør underbygge.

Prøv å tenke som arbeidsgiver – hvorfor vil det lønne seg for arbeidsgiver å gi deg mer i lønn?

Vis at det er samsvar mellom virksomhetens mål, utvikling og behov, og dine arbeidsoppgaver, innsats og resultater.

For å få gjennomslag for ditt krav og dine forventninger, bør du ta arbeidsgivers og virksomhetens interesser og behov med i beregningen.

 • Hva har du oppnådd i det siste?
  • Har du deltatt i prosjekter, samarbeid med andre eksternt eller andre avdelinger, skrevet artikler osv
  • Har du møtt de forventninger som stilles til deg? Har din arbeidssituasjon endret seg? Har du fått nye og mer krevende oppgaver? Jobber du raskere? Leverer du arbeid av høyere kvalitet?  Prøv her å vurdere deg selv sett fra andres ståsted.
 • Hvilken kompetanse har du?
  • Har det skjedd endringer i din kompetanse det siste året? Er du flink til å dele kompetanse med dine kollegaer? Her bør både kurs, intern opplæring, læring gjennom nye oppgaver og eventuell videre- og etterutdanning tas med. Prøv å vektlegge hvilken betydning den nye kompetansen har for din arbeidsplass
 • Økt ansvar i bedriften?
  • Her bør både faglig ansvar og ledelse vurderes og om du har fått mer formelt ansvar, for eksempel selvstendig prosjektansvar, stedfortreder, fagansvar, blitt teamleder eller fått personalansvar.
 • Har du en nøkkelposisjon i bedriften? Er du alene om din kompetanse i bedriften?
  • Hva er markedsverdien din? Har du en kompetanse som er ettertraktet hos andre arbeidsgivere? Dette bør du få fram på en måte, uten å true.
 • Har du et kontaktnett bedriften tjener på?
  • Få gjerne fram hvem du samarbeider med og hvordan nettverket ditt er. Et godt nettverk er alltid positivt for arbeidsgiver.
 • Har du bidratt med mer enn hva som er forventet av deg/stillingen din?
 • Les bedriftens lønnspolitikk og argumenter utfra denne
 • Spør deg selv – hva skjer hvis jeg plutselig slutter/blir borte? Det kan si deg noe om din verdi i virksomheten.

Hva tjener andre:

 • Statistikk (både Forskerforbundet og andre, for eksempel arbeidsgiver, andre foreninger)
 • Spør en kollega eller en tidligere kollega
 • Bruk nettverket ditt
 • Sjekk hvilken lønnsutvikling du har hatt de siste årene

Husk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling, og at det er begrenset hva leder kan love med hensyn til lønn. Selve lønnsforhandlingene foregår mellom lokale tillitsvalgte og ledelse, og leder kan ikke forskuttere utfallet av framtidige forhandlinger. Men leder kan bli oppmerksom på hva du gjør og din kompetanse ved å gjennomføre en lønnssamtale.

Lønnssamtalen bør være adskilt fra medarbeidersamtalen. Det er viktig å ha fokus på lønn og lønnsutvikling i en lønnssamtale, og at man ikke bruker for mye tid til å diskutere alle sider ved arbeidsforholdet. Tillitsvalgt kan være med under lønnssamtalen, men kun delta som bisitter og tilhører, eventuelt bidra til å rydde uklarheter av veien. Jeg anbefaler at man tar lønnssamtalen alene, sier Ståhl.

Lykke til med lønnssamtalen!