Streik i privat sektor

LO-NHO er i streik. Det har betydning for enkelte av Forskerforbundets medlemmer, blant annet gjennom eventuelle permitteringer. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter som gjelder.

Article Image

LO-NHO er i streik. Hvilken betydning har det for Forskerforbundets medlemmer?

Forskerforbundet er ikke i streik selv om forbundet har medlemmer i virksomheter som er tatt ut i streik.

Det er særlig to forhold det er viktig å være klar over.

Forskerforbundet er ikke i streik selv om forbundet har medlemmer i virksomheter som er tatt ut i streik.

Permitteringer

Permitteringer er ikke nedfelt i loven, men det er sedvane for å følge de avtalte spillereglene i hovedavtalen til NHO og LO.

I bedrifter som er tatt ut i streik, kan ledelsen varsle permitteringer. Som hovedregel må arbeidsgiver varsle ansatte 14 dager før permitteringen starter. Den som er permittert er fremdeles ansatt i bedriften, men arbeidstiden er helt eller delvis redusert. Samtidig er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikten sin.

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Streik og arbeidskonflikter kan være saklig grunn for permittering. Så snart omfanget av streiken er kjent skal arbeidsgiver kalle inn de tillitsvalgte til drøfting, jf §7 nr 1 c i overenskomsten mellom Abelia og Forskerforbundet.

Dersom et medlem ikke har rett til dagpenger under permittering på grunn av streiken, vil Forskerforbundet holde medlemmet tilnærmet økonomisk skadesløs på lik linje som i en streikesituasjon.

Hvis det er spørsmål rundt streiken og permitteringer, ta kontakt med sekretariatet.

Streikebryteri

Det er fagforeningen som er i streik som avgjør hva som er streikebryteri.

Det er alminnelig akseptert at det er illojalt å være streikebryter. Det vil undergrave effekten av streiken. Andre ansatte i virksomheten skal derfor ikke uføre oppgavene som skulle vært utført av de som er tatt ut i streik. Enhver arbeidstaker har rett til å nekte å utføre streikebryterarbeid.

Det er ikke streikebryteri dersom virksomhetens øverste leder selv utfører arbeid for å avbøte virkningen av konflikten.

Arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik, plikter å fortsette sitt arbeide som normalt. De er ikke streikebrytere.