Nordisk møte med kraftig resolusjon om akademisk frihet

Forskerforbundet deltok nylig på nordisk møte for universitetsansattes fagforbund. Situasjonen for akademisk frihet og institusjonell autonomi i Norden vekket bekymring og skapte engasjement.

Article Image

Årlig arrangeres et nordisk møte hvor Forskerforbundet deltar sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner for å utveksle erfaringer og drøfte utviklingen ved universitetene i de nordiske landene, og hvilke konsekvenser dette får for de vitenskapelig ansattes lønns- og arbeidsvilkår. 7.-9. juni ble årets nordiske møte arrangert i København.

Med de mange trusler mot demokratiet og akademikere vi har sett i Europa og resten av verden de siste årene som bakteppe, var søkelyset i år særlig rettet inn mot ledelse- og styringsforhold og akademisk frihet. Det ble blant annet orientert om politisk styring av universitetene og desentraliseringsreformen i Danmark, og om ny universitetslovgivning i Finland som har gjort at brorparten av de vitenskapelig ansatte har mistet sitt stillingsvern (tenure).

– Vi ser at utviklingstrekkene i de nordiske landende ofte følger hverandre, sier generalsekretær Birgitte Olafsen, som ledet den norske delegasjonen. Det er derfor veldig nyttig å bli oppdatert på status, få høre hvordan fagforbundene jobber i de andre landene og diskutere hvordan vi kan samarbeide om å påvirke de politiske myndighetene. Jobbsikkerhet, faglig medvirkning og akademisk frihet er grunnleggende verdier for oss alle, og på ulike måter under press i hele Norden. 

– Når vi ser konsekvensen av desentralisering og den sterke politiske styringen som er påtvunget de danske universitetene, er det grunn til å være ekstra på vakt mot hva som kan komme ut regjeringens mål om mer desentralisert utdanning og utsynsmeldingen med hardere prioriteringer av utdanninger, legger fagsjef Jorunn Dahl Norgård til. Hun deltok og redegjorde for utviklingen i Bologna-prosessen og fagforbundenes mulighet til påvirkning på EU og egne land.

For ti år siden vedtok det samme nordiske møte en resolusjon om akademisk frihet, som dessverre bare er enda mer aktuell i dag. Derfor vedtok man på ny en resolusjon hvor man krever at de nordiske regjeringene gjør mer for å sikre og verne den akademiske friheten