– Bra at Borten Moe følger opp

– Det er bra at Ola Borten Moe følger opp løftet sitt om å sikre flere forskere fast jobb, sier avdelingssjef Bjørn Berg i Forskerforbundet. Denne uken sendte Forskerforbundet regjeringens forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven på høringsrunde til lokallagene.

Article Image

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

22. juni la regjeringen frem flere forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven. Et hovedformål er å få ned den høye bruken av midlertidige ansettelser i sektoren. Et annet er å sikre politisk kontroll over nedleggelsen av studiesteder. 

Forskerforbundets leder Guro Lind uttalte til Klassekampen at forslagene viser at regjeringen tar problemet med midlertidighet på alvor. Lind har også tatt til orde for at neste skritt må være å ta tak i forskningsfinansieringen, som er en viktig årsak til at mange forskere ikke får fast ansettelse. 

Bjørn Berg er avdelingssjef for arbeidslivsavdelingen hos Forskerforbundet. Han er glad for at Ola Borten Moe følger opp løftet sitt om å få ned den høye bruken av midlertidige ansettelser. 

– Vi er positive til flere av forslagene. Ikke minst er det bra at regjeringen ser at midlertidighet ikke bare er knyttet til «ordinær» midlertidighet, men også til blant annet bruken av postdoktorstillingen og åremål. Gjennomføres disse lovendringene, vil midlertidigheten i sektoren gå ned, sier han.

I likhet med Lind er han opptatt av sammenhengen mellom finansiering og midlertidighet.

– En av de viktigste driverne for midlertidighet i forskning i dag, er den økende bruken av ekstern finansiering. Et viktig neste steg i arbeidet for forutsigbarhet for forskerne, må derfor være å øke grunnbevilgningene. Det er helt uakseptabelt at vi har en stor gruppe «faste midlertidige» forskere, som lever med stor usikkerhet fra prosjekt til prosjekt, sier Berg.

Ikke alle endringene som foreslås er i tråd med Forskerforbundets egen politikk, og på enkelte områder vil Berg gå lenger enn regjeringen.

– Vi håper regjeringen vil jobbe videre med å begrense adgangen til åremål for kunstneriske stillinger. Det er en viktig årsak til høy midlertidighet ved kunstutdanningene i dag. Så er vi nok skeptiske til å fjerne hele ordningen med bistillinger. Virksomhetene har behov for å hente kompetanse utenfra, og også for forskerne kan det være fruktbart å være tilknyttet ulike forsknings- eller undervisningsmiljøer. Nå sender vi lovforslagene på høring i egen organisasjon, før vi gir vårt endelige høringsinnspill til regjeringen, avslutter han.

Kunnskapsdepartementets høringsfrist er 14. oktober. Høringsbrevet kan leses her