Sier opp avtale med Spekter

Forskerforbundet og Tekna har hatt en avtale med Spekter, som har sikret blant annet helseforetakene muligheten til å ansette personer midlertidig i stillinger som postdoktor og stipendiat. Nå sies avtalen opp, fordi den praktiseres feil.

Article Image

Fordi fast ansettelse er hovedregel etter norsk lov, må virksomhetene ha en hjemmel for å ansette stipendiater og postdoktorer midlertidig. En slik hjemmel finnes i Statsansatteloven og Universitets- og høyskoleloven, med tilhørende forskrift som regulerer ansettelsesforholdet. I sektorer som ikke er underlagt disse lovene, må en tilsvarende adgang avtales mellom partene i arbeidslivet etter en bestemmelse i arbeidsmiljøloven.

Forskerforbundet har sammen med Tekna hatt en slik avtale med Spekter, kalt «Særavtale om midlertidig ansettelse av arbeidstakere i stillinger som postdoktor og stipendiat». Avtalen hadde bakgrunn i et behov hos særlig helseforetakene, og intensjonen med avtalen var å sikre stipendiater og postdoktorer i helseforetakene like vilkår som i universitets- og høyskolesektoren.

Forskerforbundet og Tekna har nå bestemt seg for å si opp avtalen, som dermed bortfaller 19. april 2020. Helseforetakene kan dermed ikke ansette stipendiater og postdoktorer midlertidig etter denne bestemmelsen lenger.

– Dessverre opplever vi at avtalen flere steder ikke etterleves, eller er tydelig kommunisert ut til Spekters medlemsvirksomheter. Ved flere anledninger har vi opplevd at virksomheter, med støtte fra Spekter, tolker og praktiserer avtalen i strid med avtalens intensjon sier Vegard Thorbjørnsen, seniorrådgiver i Forskerforbundets tariffseksjon.

Avtalen skulle blant annet sikre at ansettelsestid som postdoktor eller stipendiat medberegnes som tjenesteansiennitet ved overgang til en annen stilling, på samme måte som i staten. Når dette ikke følges, øker det bruken av midlertidige ansettelser.

Thorbjørnsen sier Forskerforbundet har forsøkt å løse utfordringene rundt praktiseringen av avtalen, uten at dette har ført fram.

– Det er ikke aktuelt for oss å ha en avtale som ikke sikrer tilsvarende arbeidsvilkår som i universitets- og høyskolesektoren for våre medlemmer. Det må på plass hvis vi skal kunne godta et unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, slår Thorbjørnsen fast.

Leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind, mener helseforetakene vil ha flere fordeler av å få på plass en harmonisering av vilkårene for postdoktorer og stipendiater.

– Det er klart det er av stor verdi for et universitetssykehus å ha harmoniserte regler med universitetet. Jeg håper på god dialog med helseforetakene, så vi kan finne nye løsninger for en slik harmonisering, sier Lind.

Forskerforbundet og Tekna har tatt opp følgende punkter med Spekter, knyttet til praktiseringen av avtalen:

  • Avtalen skal gjelde for samtlige stipendiater og postdoktorer i Spekters medlemsvirksomheter
  • Sykefravær og andre permisjoner den ansatte har krav på etter lov- og avtaleverk, skal gi tilsvarende forlengelse, i tråd med regelverket i UH/staten
  • Stillingene som stipendiat og postdoktor må lyses ut og kontraktsmessig romme det avtalen sier om minimumslengde og innholdsmessig krav til stillingen
  • Ansettelsestid som postdoktor eller stipendiat skal medberegnes som tjenesteansiennitet ved overgang til annen stilling, på samme måten som i staten