Kloke anbefalinger om grunnskolelærerutdanningen

En ny internasjonal rapport understreker behovet for bedre finansiering av norsk lærerutdanning.
– Dette bør følges opp umiddelbart for å øke kvaliteten på lærermasteren, mener Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

18. mai ble rapporten fra den internasjonale ekspertgruppen som har vurdert grunnskolelærerutdanningene offentliggjort. Ekspertgruppen har i en treårsperiode finstudert de nye femårige grunnskolelærerutdanningen og har en rekke klare anbefalinger til både myndigheter og institusjoner.

– Jeg har ikke lest rapporten i detalj ennå, men jeg merker meg flere anbefalinger som er i helt tråd med Forskerforbundets lærerutdanningspolitikk. Ikke minst gjelder dette forslaget om en kategoriheving. Grunnskolelærerutdanningene er underfinansiert og det er ikke samsvar mellom reelle ressursbehov og faktiske tildelinger. Det gjør det vanskelig å utvikle den kvaliteten som vi alle ønsker. Dette vet regjeringen og det bør følges opp i statsbudsjettet for 2021, sier Lind.

Ekspertgruppen er også tydelig i sine anbefalinger om mindre kontroll og mer overordnet styring. Det anbefales blant annet å utvikle "an accountability system based on professional responsibility, agency and local innovation rather than on excessive monitoring, compliance, and uniformity». Nasjonale rammeplaner og retningslinjer bør blir mindre detaljert, heter det videre.

– Her treffer raporten blink. Dette handler om institusjonell autonomi, om faglig frihet og faglig ansvar. Det bør bli større rom for lokale tilpasninger og for at lærerutdannernes forsknings- og utviklingsarbeid kan prege og heve kvaliteten på utdanningene, mener Lind.

Styring av profesjonsutdanningene er en av problemstillingene som regjeringen har løftet fram i forbindelse med arbeidet med en ny styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Rapporten blir derfor også et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med styringsmeldingen. Forskerforbundet vil gi sitt første innspill til denne meldingen innen fristen 5. juni.

– Vi har medlemmer i alle lærerutdanningene og ved alle lærerutdanningsinstitusjonene. Denne rapporten er viktig for våre medlemmer og vi ser fram til å bidra i det videre arbeidet for en styrket lærerutdanning, avslutter Lind.

Mer om Forskerforbundets politikk for lærerutdanningene