Bologna-prosessen:Gode arbeidsvilkår bidrar til kvalitet i høyere utdanning

For første gang er Forskerforbundet en del av den norske delegasjonen til ministermøtet i Bologna-prosessen, og i år er formuleringene om de ansattes arbeidsvilkår forsterket. – Det er viktig at betydningen av gode arbeidsbetingelser vektlegges i Bologna-samarbeidet, sier Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Torsdag 19. november møtes de europeiske statsrådene med ansvar for høyere utdanning til digitalt ministermøte i Bologna-prosessen. Ministermøtet skal behandle Roma-kommunikeet (Rome Ministerial Communiqué), om utviklingen av det felleseuropeiske utdanningsområdet (EHEA) de neste ti årene.

For første gang er Forskerforbundets leder del av den norske delegasjonen. Guro Elisabeth Lind mener det styrker arbeidet med høyere utdanning i Europa at de ansattes organisasjoner er en sterkere del av prosessen.

– Det er vi ansatte som skal sette visjonene i Bologna-prosessen ut i livet, og som vet hvor skoen trykker i undervisningshverdagen. Det er avgjørende at vi involveres på alle nivåer i prosessen hvis den skal lykkes, mener Lind.

Sammen med europeiske kolleger i organisasjonen ETUCE har Forskerforbundet arbeidet for at de ansattes arbeidsvilkår skal være en del av kommunikeet som vedtas.

– Forskerforbundet har hele veien pekt på de ansattes arbeidsvilkår som en forutsetting for kvalitet i utdanningen. Nå ser det ut til at ministermøtet vil vedta et kommuniké der det stadfestes at de vitenskapelige ansatte må sikres trygge ansettelsesforhold, karriereveier og attraktive arbeidsbetingelser. Dette er en viktig presisering av at lønns- og arbeidsvilkår faktisk har betydning, sier Lind.

En annen viktig sak for Forskerforbundet og ETUCE har vært ivaretakelse av den akademiske friheten. I utkastet til kommuniké forplikter medlemslandene seg til å fremme og beskytte fundamentale verdier som institusjonell autonomi, akademisk frihet, studenters og ansattes rett til deltakelse i styring av høyere utdanning, og at høyere utdanning skal være et offentlig ansvar. 

– Vi ser urovekkende tendenser i verden rundt oss, også i Europa, der myndighetene griper inn og utfordrer den institusjonelle autonomien og de ansattes akademiske frihet. Det er derfor et sterkt signal når ministermøtet så tydelig vektlegger disse fundamentale verdiene, og vil ta i bruk Bologna-samarbeidet til å overvåke utviklingen, uttaler Lind.

Dokumentene som ble vedtatt på ministermøtet (Roma-kommunikeet med vedlegg)