Ber om avklaringer rundt digital undervisning

I et brev til universiteter og høyskoler ber Forskerforbundet om avklaringer rundt gjennomføringen av digital undervisning i høst.
– Overgangen til digital undervisning må drøftes med de ansatte, og opphavsrett og personvern må respekteres, sier Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

De ansatte innenfor høyere utdanning har de siste månedene lagt ned en stor dugnadsinnsats for å kunne tilby studenter et så godt undervisningstilbud som mulig, og institusjonene planlegger for at også undervisningen i høst i stor grad vil skje på digitale plattformer. Det er mange positive sider ved digital undervisning, men også noen utfordringer.

Forskerforbundet har derfor sendt en henvendelse til utdanningsinstitusjonene, for å sikre gode prosesser rundt planleggingen av digital undervisning.

– Vi kan ikke lenger se på dette som en unntakstilstand, digitale undervisningsformer blir en større del av hverdagen framover. Da blir det også viktig med noen avklaringer som sikrer de ansatte forutsigbare arbeidsforhold, sier Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet.

I brevet til utdanningsinstitusjonene tar hun blant annet opp følgende punkter:

  • Endringer i organisering og arbeidsplaner må drøftes med de lokale partene, i henhold til Hovedavtalen
  • Overgangen til digital undervisning må gjennomføres innenfor rammen av ordinær arbeidstid, og eventuelt merarbeid må kompenseres på vanlig måte
  • Institusjonene må tilby opplæring og støtte til ansatte som trenger det

Lind ber ledelsen ved universiteter og høyskoler ha blikk for arbeidsmengden til de ansatte.

– Det er mange slitne ansatte der ute nå, som har jobbet ekstra mye de siste månedene, og som er bekymret for hvordan tiden skal strekke til i høst. Overgangen til digital undervisning kommer på toppen av det vanlige arbeidet – forskning, søknadsskriving, veiledning, formidling, og så videre. Det er et ledelsesansvar å passe på at ikke forskningen taper når nye oppgaver kommer til, sier Lind.

I brevet tar Forskerforbundet også opp spørsmål knyttet til opphavsrett, opptak av forelesninger, og personvern.

– En forelesning og et manuskript er i henhold til lovverket å regne som åndsverk som opphaver har de ideelle rettighetene til. Dette må institusjonene ta hensyn til hvis det skal gjøres opptak av forelesninger. Foreleserne må blant annet ha retten til å trekke slikt materiale tilbake dersom de ikke lenger kan stå inne for det. Det er også nødvendig med avklaringer knyttet til personvern. Vi håper på et godt samarbeid med institusjonene rundt dette, så en annerledes høst blir mest mulig forutsigbar for de ansatte, avslutter Lind.