– Viktig tilleggsbevilgning til Veterinærinstituttet

Regjeringen kom med en tilleggsbevilgning på 30 millioner kroner til Veterinærinstituttet da Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem i dag.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem av finansminister Siv Jensen tirsdag 14. mai.

Blant nyhetene i budsjettet var en tilleggsbevilgning på 30 millioner kroner til Veterinærinstituttet.

– Dette er en kjærkommen bevilgning, da det er svært viktig å  opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind i en kommentar.

Forskerforbundet har engasjert seg sterkt for å sikre den faglige aktiviteten ved Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen i forbindelse med den ressurskrevende flyttingen til Ås.

– Disse midlene skal blant annet gå til nye lokaler og obduksjonssal på Holt i Tromsø, til å opprettholde regional tilstedeværelse og til å dekke ekstraordinære kostnader. Vi er likevel usikre på hvordan tilleggsbevilgningen påvirker den pågående omstillingen av instituttet, og vil følge saken tett fremover, poengterer Lind.

Nasjonalt Vitenarkiv

Forskerforbundet er fornøyd med at det i tråd med våre innspill, avsettes midler til utvikling av Nasjonalt Vitenarkiv (NVA), et arkiv for deponering av vitenskapelige artikler og forskningsdata. Etablering av et slikt arkiv er et nødvendig tiltak i en ressurs- og kostnadskrevende omlegging til åpen forskning. Det foreslås totalt 10,4 mill. kroner til dette.

Moms på e-bøker

Det er også positivt at regjeringen vil fjerne merverdiavgift på 25 prosent på e-bøker og strømmetjenester fra 1. juli 2019. Dette skal sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker. Regjeringen følger her opp vedtak fra revidert nasjonalbudsjett 2018, hvor man fjernet merverdiavgift for digitale tidsskrifter. Det som fortsatt gjenstår er å innføre tilsvarende momsfritak ved frikjøp av enkeltartikler (APC – article processing charge). Det kan koste anslagsvis inntil 30 000 korner å frikjøpe enkeltartikler. Norsk forskning er nå inne i en overgangsfase, som innbefatter endring av betalingsmodell for vitenskapelig publisering (fra betaling for å lese til betaling for å publisere). Moms på APC utgjør en vesentlig merkostnad som vil forsinke overgangen til åpen tilgang.

100 nye studieplasser

Det foreslås å etablere 100 nye studieplasser. Kunnskapsdepartementet legger her vekt på at universiteter og høyskoler har ansvar for å tilpasse studietilbudene sine til nasjonale, regionale og lokale kompetansebehov.

Kompetansereformen Lære hele livet

Regjeringen har satt i gang kompetansereformen Lære hele livet, som skal gjøre videreutdanningstilbudene mer fleksible og tilgjengelige for arbeidslivet. Regjeringen bevilger 10 millioner til pilot i Diku, som innebærer at universiteter og høyskoler kan søke om midler for å drifte fleksible og relevante videreutdanninger. Det foreslås i tillegg 20 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud gjennom Kompetanse Norge.

Museer

Regjeringen foreslår 5 millioner i engangstilskudd til Vest-Agder-museet i 2019, slik at veteranskipet D/S Hestmanden kan settes i operativ stand til markeringen av frigjøringsjubileet i 2020. Skipet, som ble bygd i Bergen i 1911, er et minnesmerke over norske krigsseileres innsats i to verdenskriger. Regjeringen foreslår også å bruke 10 millioner kroner på å dekke ekstraordinære kostnader for Nasjonalmuseet i forbindelse med flyttingen av samlingene og oppbyggingen av utstillinger i nybygget på Vestbanen.