Vil bevare og styrke viktig nasjonalt kunnskapssenter

Regjeringen skal om kort tid ta stilling til en eventuell innlemmelse av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Folkehelseinstituttet. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad ber regjeringen sette faglige hensyn først når avgjørelsen tas.

Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Kunnskapssenteret hadde i 2017 87 ansatte.

I dag eies NKVTS av selskapet Unirand AS, som igjen eies av Universitetet i Oslo. Men fordi Unirand legges ned, er NKVTS' framtid usikker. Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, er opptatt av at forskningsmiljøet ved NKVTS tas vare på.

- De ansatte ved NKVTS er bekymret for om en eventuell innlemmelse vil få konsekvenser for deres faglige prioriteringer, og for om kvaliteten på NKVTS’ forskning og kunnskapsutvikling kan bli skadelidende når man bryter opp et velfungerende tverrfaglig forskningsmiljø. Det er så vidt vi kan se ikke fremlagt vesentlige faglige argumenter for flyttingen, som først og fremst har administrative begrunnelser, sier Aaslestad.

Han understreker samfunnsbetydningen av dette forskningsmiljøet, og håper faglige argumenter vil ligge til grunn for den videre prosessen.

- NKVTS fungerer i dag godt som et uavhengig og tverrfaglig nasjonalt forskningsmiljø, på et fagområde som er sterkt politisk prioritert – blant annet i regjeringsplattformen. Jeg vil oppfordre regjeringen til å styrke og videreutvikle NKVTS som et frittstående kunnskapssenter, avslutter Aaslestad.