Stort press på de ansatte i helseforetakene

Norske sykehus har store behov for vedlikehold og investeringer, men pengene strekker ikke til. Det merker de ansatte, som opplever stadig omstilling og effektivisering.

Article Image

Brita Haugum

Forskerforbundet har i overkant av 1000 medlemmer innen sykehus og helseforetak. Noen av dem var denne uken samlet til sektorseminar på Losby i Akershus for å dele erfaringer og utvikle forbundets helsepolitikk.

Brita Haugum er klinisk ernæringsfysiolog, hovedtillitsvalgt ved Ahus og styremedlem i Forskerforbundets hovedstyre. Hun arbeider i en sektor preget av omstilling og effektivisering.

- Helseforetakene har store behov for midler til vedlikehold av bygg, nybygg, IKT og medisinsk teknisk utstyr. Det kan stilles spørsmål ved om finansieringsordningen tar høyde for disse behovene. For å sikre midler til helt nødvendig vedlikehold og investeringer, må sykehusene gjennom stadig effektivisering og omstilling, forteller Haugum.

- Det er løpende behov for å øke aktiviteteten, uten at det følger tilsvarende ressurser med. Dette er naturligvis en svært krevende balansegang for organisasjonene og for de ansatte som strekker seg langt for å sikre innbyggerne gode helsetjenester, fortsetter hun.

Haugum forteller om høy aktivitet og stort engasjement blant Forskerforbundets tillitsvalgte ved norske sykehus. Men også noen utfordringer.

- Arbeidsgiver og tillitsvalgte deler målet om å utvikle gode helsetjenester og gode arbeidsplasser. Likevel opplever våre tillitsvalgte at medbestemmelsen er for dårlig i mange viktige prosesser. Dette underbygges av funn i Medbestemmelsesbarometeret fra 2017. Dessverre får vi mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som sier det er vanskelig å gjøre jobben sin i henhold til hovedavtalen. Det er uheldig, når all erfaring viser at tett samarbeid, dialog og involvering gir de beste løsningene, understreker Haugum.


Viktig arena
Sektorseminaret er en årlig arena for diskusjon og erfaringsutveksling, og deltakerne arbeidet blant annet med et eget politikkdokument som skal vedtas av Forskerforbundets hovedstyre. Blant andre temaer som opptok deltakerne, var ulike vilkår for offentlige og private aktører i helsevesenet, midlertidige ansettelser, arbeidstid og avspaseringsregler.

Trenden med såkalte «aktivitetsbaserte arbeidsplasser», som viser seg å være både uegnet og helseskadelig for kunnskapsarbeidere som utøver konsentrasjonsarbeid, ble også grundig diskutert.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad, som innledet på seminaret, understreker hvor viktig disse samlingene er for forbundet.

- Vi er helt avhengig av de diskusjonene som skjer her, og de innspillene vi i ledelsen får fra medlemmer og tillitsvalgte. Jeg ser frem til det videre arbeidet med en mer helhetlig politikk for helsesektoren. Forskning er en viktig del av helsepolitikken, og vi har potensiale til å rekruttere flere forskere og kunnskapsarbeidere i helsesektoren til forbundet, mener Aaslestad.