Livslang læring som tillitsvalgt

Som hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Sørøst-Norge, har Berit Bratholm passet på medlemmenes lønn og arbeidsvilkår i en årrekke. Selv vil hun gjerne få fram hvor mye hun selv sitter igjen med. – Tillitsvalgtrollen som læringsarena er undervurdert, mener Bratholm.

Article Image

Berit Bratholm

Sammen med kollega Ingunn Elvekrok har Bratholm nylig publisert forskningsartikkelen «En studie av læring hos tillitsvalgte i universitets- og høyskolesektoren», som undersøker hvordan tillitsvalgte i Forskerforbundet tilegner seg og deler kunnskap gjennom løsing av arbeidsoppgaver og kontakt med andre medlemmer og tillitsvalgte.

Bak artikkelen ligger en interesse for så vel læringsprosesser som for den nordiske modellen.

– I 2014 ferdigstilte jeg sammen med Line Wittek boken «Læringsbaner – om lærernes læring og praksis». Jeg ønsket å anvende begrepet læringsbaner på læringsprosesser hos tillitsvalgte, slik de praktiseres innenfor den nordiske modellen. Siden jeg begynte som tillitsvalgt har jeg reflektert mye over min utøvelse av rollen og hvordan jeg kan utvikle mine ferdigheter i dette arbeidsfellesskapet. Både i lokallaget, i møte med medlemmer, tillitsvalgte fra andre fagforeninger, ledelsen, og i møte med andre tillitsvalgte i Forskerforbundet, forteller Bratholm.

Hun mener det ligger mye læring i arbeidet som tillitsvalgt.

– Arbeidet som tillitsvalgt gir oss en unik mulighet til å få innsikt i den strategiske utviklingen av universitetet, og en mulighet til å påvirke denne utviklingen. Jeg er opptatt av at de møteplassene jeg deltar på som tillitsvalgt, kan bidra til at jeg lærer noe nytt. Dette perspektivet tror jeg det er viktig at også Forskerforbundet erkjenner, sier hun.

Mange tillitsvalgte deltar på kurs og opplæringstilbud, men Bratholm er like opptatt av læringen som skjer i uformelle møter og i det daglige arbeidet med personalsaker og andre

– Det er i disse arbeidsfellesskapene læringen skjer. Målet må være å bygge arbeidsfellesskap basert på grunnleggende tillit og respekt, der vi kan reflektere sammen over felles erfaringer, og lære av hverandre. Det er et stort læringspotensiale i tillitsvalgtrollen, som vi kan bli enda bedre til å utnytte, avslutter hun.