Revidert nasjonalbudsjett:Fjerner moms på digitale tidsskrift

– Det er svært positivt at regjeringen vil fjerne momsen på digitale fagtidsskrifter. Neste skritt må være å fjerne momsen på kjøp av enkeltartikler gjennom APC, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 varsler regjeringen at den tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter.

Det betyr at fagtidsskrifter som i dag har momsfritak på papir, også får det digitalt.

– Dette er en god beslutning av Trine Skei Grande, som vil gi en vesentlig innsparing for fagmiljøene ved norske utdannings- og forskningsinstitusjoner, sier Petter Aaslestad.

Han minner om at det ved universiteter og høyskoler i Norge også settes av store beløp til publiseringsfond som skal bidra til frikjøp av enkeltartikler gjennom såkalt APC (article processing charge).

– Det kan koste opp mot 30 000 kroner å frikjøpe en enkeltartikkel, og momsen representerer derfor en vesentlig merkostnad. Regjeringens målsetting er at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Dersom det ikke innføres momsfritak på APC, vil det kunne forsinke overgangen til åpen tilgang, understreker Aaslestad.

Kutter i statlige fusjonsmidler
I revidert nasjonalbudsjett kuttes 20 millioner i midlene som er satt av til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) i universitets- og høyskolesektoren. Midlene flyttes blant annet til lignende prosesser blant private høyskoler. Forskerforbundet er kritisk til dette kuttet.

– SAKS-midlene er avgjørende for å oppnå målsettingen om økt kvalitet etter krevende fusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Det er uklokt å kutte i disse midlene for å støtte andre fusjonsprosesser, mener Aaslestad, som oppfordrer regjeringen til å finansiere nye fusjoner med friske midler.