Fire anbefalinger til en ny regjeringserklæring

Utfordringene Norge står foran, taler for å bruke mer av samfunnets ressurser på forskning og høyere utdanning.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Høyre, Frp og Venstre er i disse dager samlet til regjeringsforhandlinger på Jeløya. Målet er å komme til enighet om en regjeringserklæring som vil danne grunnlaget for politikken denne stortingsperioden.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad håper en ny regjeringserklæring vil prioritere forskning og utdanning.

– Norge er under omstilling og vil trenge nye ideer, nye arbeidsplasser og kompetent arbeidskraft. Alt taler for å bruke en større andel av samfunnets ressurser på forskning og utdanning, mener Aaslestad.

Han har fire anbefalinger til partilederne Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande.

1. Øk grunnbevilgningene – til både universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter
Det vil gi forskningsinstitusjonene større spillerom, og øke sjansen for banebrytende forskning. Hvis målet er vitenskapelige gjennombrudd, må vi sikre langsiktighet og forutsigbarhet for forskningsmiljøene.

2. Sikre gode rammebetingelser for undervisning
Økt studiekvalitet krever gode undervisere med tid til å følge opp studentene sine. Nye studieplasser må finansieres slik at underviserne får et håndterbart antall studenter å følge opp. En ny Langtidsplan for forskning og undervisning må inneholde en forpliktende plan for investeringer i infrastruktur, blant annet for å legge bedre til rette for studentaktiv læring.

3. Gjør det mer attraktivt å velge forskeryrket
En synkende andel studenter og doktorgradskandidater ser forskning som en attraktiv karrierevei. Det er en trussel mot de høye ambisjonene vi har for forskning og undervisning. En ny regjering må ta tak i dette problemet. Mer forutsigbare karriereveier, konkurransedyktig lønn, faste stillinger og større faglig frihet i jobben kan bidra til å snu trenden. 

4. La forskning prege politikken
Samfunnet vårt blir bedre hvis forskningsbasert kunnskap tillegges større vekt. Alle departementer må ta et ansvar for forsknings- og utviklingsarbeid på sitt fagområde, og forskningskompetansen må økes – for eksempel gjennom å etablere et Vitenskapelig råd for regjeringen. Forskerforbundet mener det bør være en egen statsråd for forskning og høyere utdanning.