– Stortinget må stramme opp Langtidsplanen

– Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning har fungert best der den har vært mest konkret og forpliktende. Behandlingen i Stortinget må bidra til dette, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Statsråd Iselin Nybø (V) la i dag fram forslaget til ny Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Petter Aaslestad er overrasket over at planen ikke inneholder en investeringsplan og køordning for bygg.

– Stortinget har eksplisitt bedt om en investeringsplan og en køordning for større bygg- og vedlikeholdsprosjekter. Her hadde jeg forventet at regjeringen fulgte opp, sier Aaslestad.

Han sier dette er et eksempel på at planen er for lite forpliktende.

– Vår erfaring med langtidsplanen er at den har fungert best der den har vært mest konkret. Det gjelder blant annet økte offentlige investeringer i forskning, opptrappingen av rekrutteringsstillinger og bevilgninger til infrastruktur. Mye gjenstår før den nye planen lever opp til dette, mener Aaslestad.

– Vi hadde nok også forventet en enda tettere kobling mellom forskning og høyere utdanning, og en integrering av viktige perspektiver fra Kvalitetsmeldingen og Humaniorameldingen, understreker han.

Aaslestad mener en viktig gruppe er viet lite plass i planen: Forskerne. Langtidsplanen er på 104 sider, men knapt én side handler om dem som skal sette regjeringens ambisjoner ut i livet.

– Planen sier mye om de store samfunnsutfordringene forskningen skal bidra til å løse, men nesten ingenting om forskerne som skal utføre dette oppdraget. Jeg tror flere ville reagert dersom en stortingsmelding om fremtidens skole nesten ikke nevnte lærernes rolle og arbeidsvilkår. Vi bidrar gjerne til et sterkere forskerperspektiv gjennom den kommende stortingsbehandlingen, understreker Aaslestad.