Ansatte i staten opplever mindre medbestemmelse og mer kontroll

46 prosent av arbeidstakerne i staten mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning.
– Et samfunnsproblem, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Fra dagens lansering av Medbestemmelsesbarometeret.

Fra dagens lansering av Medbestemmelsesbarometeret. Foto: AFI

Mandag 4. desember lanserte Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus Medbestemmelsesbarometeret for 2017.

Medbestemmelsesbarometeret er utarbeidet på oppdrag fra Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Den norske legeforening, Forbundet for Ledelse og Teknikk, SAFE og Lederne.

42 prosent av de spurte – og 46 prosent i staten - mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning, mens bare 12 prosent mener det blir mer demokratisk. Tallene er stabile, sammenlignet med fjorårets undersøkelse.

– Det bekymrer meg at så mange mener de bestemmer mindre over sin egen arbeidshverdag, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Han minner om at høy grad av medbestemmelse er et viktig trekk ved den norske arbeidslivsmodellen.

– Medbestemmelse er ikke bare viktig for de ansatte, det er viktig for hele samfunnet. Medbestemmelse bidrar til mindre konflikter, bedre tjenester og et bedre grunnlag for omstilling i arbeidslivet. Gode ledere ser verdien av dette, mener Aaslestad.

Dette viser også undersøkelsen. Med lav grad av medbestemmelse øker sannsynligheten for motstand mot omstilling og endring. Og motsatt: Høy grad av medbestemmelse gir større oppslutning om ledelsens mål og verdier. Aaslestad trekker frem fusjonsprosessene i UH-sektoren som eksempel.

– Vår erfaring er at fusjonsprosessene har gått best der de tillitsvalgte har hatt reell medbestemmelse. Dette bør ligge til grunn nå når Kunnskapsdepartementet skal omorganisere de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren, mener han.

Verst i staten

Et interessant funn i Medbestemmelsesbarometeret 2017 er at andelen som mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning, er større i staten enn i privat sektor. Ansatte i staten opplever også mindre innflytelse på kvaliteten i eget arbeid og enn ansatte i det private.

– Dette samsvarer dessverre godt med de tilbakemeldingene vi får fra våre egne medlemmer. Den faglige friheten er under press, og dette er noe både institusjonene og politikerne må ta tak i, oppfordrer Aaslestad.

I universitets- og høgskolesektoren er imidlertid andelen som mener arbeidslivet går i autoritær retning noe lavere enn gjennomsnittet, med 36 prosent.