Avvikling av ventelønnsordningen

Ventelønnsordningen og ordningen med vartpenger utfases med virkning fra 1. mars 2016. Dette medfører at ingen får rett til ventelønn eller vartpenger dersom de fratrer stillingen etter dette tidspunktet. Endringen ble vedtatt av Stortinget før jul.

Article Image

Illustrasjonsbilde

I Personalmelding PM 2016-1 viser Kommunal- og moderniseringsdepartementet til at Stortinget 11. desember 2015 vedtok endringer i blant annet lov om statens tjenestemenn mm. (tjenestemannsloven) og lov om Statens pensjonskasse mv.

Endringene innebærer at ventelønnsordningen i tjenestemannsloven § 13 nr. 6 utfases. Det samme gjelder ordningen med vartpenger i lov om Statens pensjonskasse § 23 fjerde ledd. Endringene gjelder med virkning fra 1. mars 2016. Dette medfører at ingen får rett til ventelønn eller vartpenger dersom de fratrer stillingen etter dette tidspunktet.

Det er fra samme tidspunkt etablert en overgangsordning, slik at de som har rett til ventelønn og vartpenger når lovene endres, ikke vil bli omfattet av endringen. For disse vil dagens regelverk fortsatt gjelde.

Arbeidstakere vil fremover ikke lenger ha rett til disse særordningene, men i stedet kunne få dagpenger på linje med andre arbeidstakere. Dagens ordning for statsansatte om fortrinnsrett til ny stilling i staten, jf. tjenestemannsloven § 13 nr. 2, videreføres.

Forslagene om fjerning av ventelønnsordningen har tidligere vært ute på høring. I høringsrunden gikk Forskerforbundet mot å fjerne ventelønnsordningen. «Dette er et viktig verktøy som kan benyttes i forbindelse med moderniseringer og omstillinger, og vi mener derfor at ordningen må videreføres», het det i vår uttalelse.