Hvordan støtte opp om karrierene til forskerrekrutter

Arbeidsgivere og fagforeninger i høyere utdanning i Europa har publisert en rapport om hvordan de i fellesskap kan støtte opp om karrierene til forskerrekrutter. Prosjektrapporten «Støttetiltak for forskerrekrutter i høyere utdanning i Europa: Arbeidsgiveres og fagforeningers rolle» understreker partenes engasjement for å forbedre kvaliteten på utdanning og forskning i Europa.

Article Image

Logo ETUCE

De siste to årene har den europeiske arbeidsgiverforeningen EFEE, den europeiske arbeidstakerorganisasjonen ETUCE og den britiske arbeidsgiverforeningen for universiteter og høyskoler, UCEA, hatt et felles prosjekt der de har undersøkt hvordan partene i arbeidslivet og den sosiale dialogen mellom partene kan støtte opp om forskere i de tidlige fasene av karrieren (stipendiater, postdoktorer og andre forskerrekrutter).

Europas ambisiøse agenda for økonomisk og sosial utvikling er helt avhengig av en sterk kunnskapsøkonomi og den humankapital som ligger til grunn for denne. Å støtte og utvikle neste generasjon med forskere er derfor av grunnleggende betydning for Europas fremtidige konkurranseevne i en global økonomi, skriver EFEE og ETUCE i rapporten.

Videre understreker EFEE og ETUCE i rapporten, og den tilhørende felleserklæringen fra den europeiske sosiale sektordialogen i utdanning, hvor viktig det er å fremme sysselsetting og mobilitet for forskere tidlig i karrieren. Partene slår også fast at de har en forpliktelse til å jobbe for likestilling og likeverd blant denne gruppen. Rapporten og erklæringen tilbyr flere anbefalinger på disse viktige områdene, basert på casestudiebevis fra vitenskapelig ansatte i Kypros, Finland, Tyskland, Italia, Romania og Storbritannia.

Forskningsresultatene i rapporten identifiserer spesifikke utfordringer og barrierer som vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler møter. Blant disse er balansen mellom arbeid og fritid, usikre arbeidssituasjoner som følge av kortvarige forskningskontrakter, sosiale rettigheter og karriereutvikling. Rapporten fremhever også en rekke vellykkede tiltak som har muliggjort utvikling i retning målene i EUs Charter & Code i seks landstudier.

Rapporten legges frem ti år etter at det europeiske forskercharteret, The European Charter for Researchers, ble innført. Charteret inneholder anbefalinger om ansvar og forpliktelser for forskere, arbeidsgivere og finansiører når det gjelder arbeidsvilkår, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling, karriereplanlegging for forskere og forskermobilitet.

Relatert informasjon

ESSDE WG produces report and declaration in support of early stage researchers

Report: Supporting Early Career Researchers in Higher Education in Europe: The Role of Employers and Trade Unions (pdf)

Joint Declaration EFEE/ETUCE on Supporting early career researchers in Higher Education in Europe (pdf)