Høringsuttalelse om endring av fortrinnsretten

For å sikre den akademiske friheten, tilliten til at forskeren opptrer uhildet og den fremtidige rekrutteringen til forskerkarrieren foreslår Forskerforbundet at vitenskapelig ansatte får samme fortrinnsrett som andre. Det innebærer å slette dagens § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven.

Article Image

Det skriver Forskerforbundet i sin uttalelse om Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven, om fortrinnsrett for undervisnings- og forskningspersonale.

Forskerforbundet mener at vitenskapelig ansatte skal ha minst like gode tilsettingsvilkår som andre ansatte. I dag særbehandles vitenskapelig ansatte negativt gjennom en langt videre adgang til midlertidig tilsetting enn andre arbeidstakere, samt ved at de som er ansatt på eksternfinansiering har svakere stillingsvern.

Den største trusselen mot kvaliteten er universitetenes og høyskolenes praksis med å rekruttere forskere på eksternfinansiering til midlertidige stillinger. Det er ikke uvanlig at de tilsatte har en rekke med midlertidige kontrakter etter hverandre for så å bli sagt opp når de har arbeidet som prosjektforskere i mange år. Forskerforbundet mener at denne type personalpolitikk og bruk og kast-mentalitet er til hinder for kvalitet. Dersom institusjonene lyste ut faste stillinger til å begynne med, ville de kunne rekruttere den best kvalifiserte allerede fra starten. Dette lar seg gjøre i instituttsektoren, og det er svært underlig at det skal være så mye vanskeligere i universitets- og høyskolesektoren som tross alt har langt mer stabile rammevilkår.

Forskerforbundets høringsuttalelse