En professor skal være en professor

Kunnskapsministeren foreslår at hver enkelt institusjon skal definere hva som kreves for å være kvalifisert til professortittelen. Forskerforbundet vil heller styrke dagens nasjonale vurderingsordning med tydeligere kriterier.

Article Image

Kunnskapsdepartementet ønsker å endre reglene for ansettelse og opprykk i undervisningsstillinger, og har sendt et utkast til revidert forskrift på høring med svarfrist 29. april 2015.

Kunnskapsministerens forslag kan medføre at den innarbeidede felles stillingsstrukturen erstattes av forskjellige lokale kriterier.

– Røe Isaksens forslag åpner for forskjeller mellom institusjonene, noe som kan bety at lista kan legges lavere enkelte steder enn andre. Vi vil ha ordning som sikrer en jevn, høy standard. En professor skal være en professor, uansett hvor man har kompetansevurderingen fra, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Dagens bestemmelse kan føre til at det melder seg ikke-reelle søkere på utlyste vitenskapelige stillinger. Det gjør at en del tilsettingsprosesser blir mer tidkrevende enn nødvendig. Omfanget av dette er imidlertid ikke godt nok dokumentert.

– Professorkompetanse som mål stimulerer til faglig utvikling og motiverer talenter til en vitenskapelig karriere. De institusjonene som får få kandidater som blir vurdert som gode nok, får med det et signal om å heve kvaliteten på det de gjør, sier Aaslestad.

Forskerforbundet foreslår derfor å videreutvikle dagens nasjonale ordning med klarere standarder for bedømming.

– Da beholder vi en felles stillingsstruktur i akademia, noe som er viktig for å sikre oversiktlige karriereløp, mobilitet mellom institusjonene og god rekruttering til sektoren, sier Aaslestad.

Kunnskapsdepartementet: Foreslår nye regler for opprykk

Høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger